drukāt

ELEKTRONISKO SAKARU IERĪCES PIRKUMA LĪGUMS

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. TELE2 pārdod un Klients (persona, kas lieto Zelta Zivtiņas priekšapmaksas karti) pērk elektronisko sakaru ierīci (turpmāk tekstā saukta „Ierīce”) un Līgumā noteikto Zelta Zivtiņas elektronisko sakaru pakalpojumu minimālo apjomu.

2. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

2.1. Klients apņemas veikt Līgumā noteiktos ikmēneša maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos.
2.3. Līguma termiņa laikā Klients apņemas nepārtraukti izmantot Zelta Zivtiņas elektronisko sakaru pakalpojumus.
2.4. Ierīces cenas atlikušās daļas un minimālo Zelta Zivtiņa sarunu kredīta papildināšanas/tarifu plāna pieslēgšanas maksājumu Klients veic saskaņā ar TELE2 iesniegtajiem rēķiniem ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 19. datumam.
2.5. Rēķinu par Ierīces cenas atlikušās daļas maksājumiem un Zelta Zivtiņas ikmēneša sarunu kredīta papildināšanas/ tarifu plāna pieslēgšanas maksu TELE2 nosūta Klientam reizi mēnesī uz Klienta norādīto rēķina saņemšanas vietu.
2.6. Gadījumā, ja Klients rēķinu nav saņēmis parastajā laikā un kārtībā, tas nav attaisnojošs iemesls kavētiem vai neveiktiem maksājumiem. Informāciju par maksājumiem var saņemt, zvanot uz Zelta Zivtiņas informatīvo tālruni vai TELE2 klientu apkalpošanas centros.
2.7. Ja Klients rēķina pilnu apmaksu ir kavējis vairāk nekā 2 mēnešus, tad uzskatāms, ka Klients ir vienpusēji atkāpies no Līguma un TELE2 ir tiesības vērst pret Klientu zaudējumu un Līgumā noteikto līgumsodu piedziņu.
2.8. No Klienta saņemtie maksājumi sedz parādsaistības, ievērojot šādu prioritāro kārtību: pirmkārt tiek apmaksāts līgumsods, otrkārt rēķini, ievērojot to izsniegšanas secību.

3. SANKCIJAS

3.1. Par Līguma 2.4. punktā noteikto norēķinu saistību kavējumu Klients maksā TELE2 līgumsodu 0.2% apmērā no kavētās norēķina summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
3.2. Klients veic pilnas līgumā noteiktās Ierīces vērtības samaksu, ja tas atkāpjas no Līguma pirms noteiktā termiņa.

4. ĪPAŠUMTIESĪBAS

4.1. Klients Ierīces īpašumtiesības iegūst brīdī, kad tas ir veicis pilnu norēķinu par Ierīci. Līdz īpašumtiesību iegūšanas brīdim Klientam ir Ierīces lietojuma tiesības.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Ja Klients nodod Ierīces lietošanas tiesības trešās personas rīcībā, Klients ir pilnā mērā atbildīgs par Ierīces izmantošanu un rēķinu apmaksu.
5.2. Klientam vienas nedēļas laikā rakstveidā vai, ierodoties personīgi TELE2 klientu apkalpošanas centrā, jāinformē TELE2, ja tiek mainīti Līgumā norādītie Klienta dati vai rekvizīti.
5.3. Klientam ir pienākums Līguma darbības termiņa laikā lietot TELE2 pakalpojumus, izmantojot Līgumā norādīto Zelta Zivtiņas pieslēguma numuru.
5.4. Pēc Līguma termiņa Klients var izvēlēties citu elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu plānu, sazinoties ar TELE2. TELE2 ir tiesības Klienta personas datus un informāciju par kavētajiem maksājumiem nodot trešajām personām ar mērķi veidot kredītvēstures datu bāzi, iekļaujot tajā Klienta personas datus, veikt parāda piedziņu, kā arī izmantot kredītvērtējumu veidošanai, ja Klients savlaicīgi neveic maksājumus. Klientam ir pienākums apmaksāt TELE2 zaudējumus, kas saistīti ar kavētā maksājuma piedziņu no Klienta.
5.6. Ja Klients kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 mēnešus, TELE2 ir tiesības noslēgt Ierīces IMEI kodu, iepriekš nosūtot rakstveida brīdinājumu.
5.7. Lai atjaunotu Ierīces IMEI koda darbību, Klientam ir jāveic pilna parāda apmaksa un jāiesniedz TELE2 rakstveida iesniegums.
5.8. TELE2 apņemas veikt Klienta Zelta Zivtiņas numura kredīta papildināšanu/tarifu plāna pieslēgšanu 3 darba dienu laikā pēc Klienta maksājuma saņemšanas ar nosacījumu, ka Klientam nav parādsaistību.
5.9. Ja Klients Zelta Zivtiņas numuru pārvieto uz TELE2 pastāvīgo pieslēgumu, tad regulārā papildināšana/tarifu plāna pieslēgšana tiek atcelta un klients turpina veikt Līgumā noteiktos Ierīces pirkuma maksājumus. Līgumā noteiktās līgumsaistības ar Ierīcei uz atlikušo Līguma termiņu.
5.10. Ja Līguma termiņa laikā Klients Zelta Zivtiņas numuru pārvieto uz TELE2 pastāvīgo pieslēgumu, tad atlikušo Līguma termiņu klients apņemas izmantot TELE2 pastāvīgo pieslēgumu, bez iespējas numuru pārvietot atpakaļ uz Zelta Zivtiņu, pretējā gadījumā tiek aprēķināts Līgumā noteiktais līgumsods.
5.11. Klients piekrīt, ka TELE2 apstrādā datus par Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un sniedz komercpriekšlikumus saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas noteikumiem Līguma darbības laikā.

6. IERĪCES KVALITĀTE UN GARANTIJA

6.1. Ierīcei, kas iegādāts TELE2 tirdzniecības vietās, ir paredzēta bezmaksas garantijas apkope Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
6.2. Ierīces garantijas apkopi nodrošina sertificētas garantijas apkopes komercsabiedrības, ar kurām TELE2 ir noslēgusi sadarbības līgumus.
6.3. Bezmaksas garantijas apkope tiek atteikta gadījumos, ja Ierīce ir bojāta nepareizas ekspluatācijas, mehāniska trieciena, mitruma rezultātā, kā arī, ja veikta nesankcionēta ierīces atbloķēšana, ja veikts ierīces remonts vai pārveidošana, neievērojot garantijas apkopes noteikumus.

7. LĪGUMA NEIEVĒROŠANAS SEKAS

7.1. Ja Līgumā paredzētie Klienta maksājumi netiek maksāti savlaicīgi, TELE2 veic parādu piespiedu piedziņu Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
7.2. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek risināti sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

Redakcija: 2015. gada 1. augusts