drukāt

ELEKTRONISKO SAKARU IERĪCES PIRKUMA LĪGUMS

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. TELE2 Abonentam pārdod un Abonents pērk elektronisko sakaru ierīci, turpmāk tekstā Ierīce.
1.2. Abonents Ierīci lieto TELE2 tīklā kopā ar izvēlēto elektronisko sakaru pakalpojumu.

2. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

2.1. Abonents norēķinu par Ierīci veic TELE2 noteiktajā kārtībā.
2.2. Ja Abonents ir izvēlējies norēķinu par Ierīci veikt nomaksas veidā noteikta termiņa ietvaros, tad ikmēneša maksājumi par Ierīci tiek iekļauti Abonenta ikmēneša rēķinā par TELE2 sniegtajiem Pakalpojumiem. Ikmēneša maksājuma apjoms par Ierīci un norēķinu termiņš ir norādīts Līguma sadaļās „Ierīces apraksts”.
2.3. Rēķinu par Ierīces ikmēneša maksājumu un sniegtajiem Pakalpojumiem TELE2 nosūta Abonentam reizi mēnesī uz Abonenta norādīto rēķina saņemšanas vietu.
2.4. Gadījumā, ja Abonents rēķinu nav saņēmis parastajā laikā un kārtībā, tas nav attaisnojošs iemesls kavētiem vai neveiktiem maksājumiem. Informāciju par maksājumiem var saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni vai TELE2 klientu apkalpošanas centros.
2.5. Ierīces lietošanas tiesību nomaksas periodā Abonentam ir Ierīces lietojuma tiesības. Pēc Ierīces lietošanas tiesību nomaksas perioda Abonents iegūst Ierīces lietošanas beztermiņa tiesības. Abonentam pēc TELE2 pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par Ierīces atrašanās vietu, tehnisko stāvokli un jānodrošina piekļuvi Ierīces apskatei.

3. TELE2 TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

3.1. Ierīcetieknodota Abonentam Līgumaspēkāstāšanās brīdī. Abonenta paraksts uz līguma apliecina Ierīces saņemšanu.
3.2. TELE2 garantē Abonentam Ierīces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. TELE2 saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies Ierīces nepareizas lietošanas un glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu Ierīces nolietojumu tās ekspluatācijas laikā.
3.3. Ja Abonents lieto TELE2 dotētu vai ar nomaksu iegādātu Ierīci, un kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 mēnešus, TELE2 ir tiesības noslēgt attiecīgās Ierīces IMEI kodu, iepriekš nosūtot rakstveida brīdinājumu.

4. ABONENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Abonentamirpienākumssavlaicīgi veiktpirkumamaksas samaksu par Līguma ietvaros saņemto Ierīci, neatkarīgi no tā, vai to izmantojis Abonents vai cita persona.
4.2. Ja Abonents norēķinu par Ierīci veic nomaksas veidā, tad viņam nav tiesības izbeigt Līgumu pirms noteiktā samaksas termiņa beigām.
4.3. Ja Abonents ir iegādājies TELE2 dotētu Ierīci, tad viņam nav tiesību izbeigt Līgumu ar TELE2 pirms Līgumā noteiktā termiņa.
4.4. Ja Abonents ir pārkāpis Līguma 4.2. vai 4.3. punktos noteikto saistību vai Līgums tiek izbeigts Līguma 5.1.1.-5.1.3. punktos minētajos gadījumos, tad Abonentam ir pienākums samaksāt TELE2 Ierīces kopējās vērtības atlikušo daļu.
4.5. Ja Abonents kavē Līgumā noteiktos norēķinu termiņus, tad par katru kavēto dienu tas maksā līgumsodu 0.2% apmērā no kavētās summas apmēra, bet ne vairāk kā 10%.

5. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA.

5.1. TELE2 ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
5.1.1. ja Abonentam Pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta kavētu maksājumu dēļ un, neskatoties uz brīdinājumiem, maksājumi nav veikti noteiktajos termiņos;
5.1.2. ja Abonents ir atzīts par maksātnespējīgu vai uzsākts likvidācijas process;
5.1.3. ja pirms noteiktā termiņa tiek izbeigtas līgumsaistības par līguma sadaļā “Piezīmes” norādītā TELE2 pieslēguma numura izmantošanu (izņemot gadījumus, kad pieslēguma numurs, Pusēm vienojoties, aizstāts ar citu numuru).
5.2. Pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonents veic pilnu gala norēķinu kārtējā rēķinā.
5.3. Pēc Līguma izbeigšanas visas Abonenta neizpildītās saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. TELE2 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus TELE2 kontroles un traucē TELE2 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība.
6.2. Abonents apliecina, ka viņš ir novērtējis Ierīces derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Ierīces kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību.
6.3. Abonents piekrīt, ka TELE2 apstrādā personas datus un sniedz komercpriekšlikumus saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas noteikumiem.
6.4. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, TELE2 un Abonents risina Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto maksājumu vai citu saistību izpildei.

Redakcija: 2016. gada 28. janvāris.