drukāt

Tele2 un Zelta Zivtiņas elektronisko sakaru pakalpojumu labticīgas lietošanas noteikumi

Jūsu tiesības saņemt drošus un kvalitatīvus mobilo sakaru pakalpojumus ir mūsu prioritāte! Tādēļ ik dienu pārliecināmies, lai pakalpojumu godīgas izmantošanas prakse tiktu nodrošināta un veicināta. To darām rūpīgi uzraugot, lai atsevišķu lietotāju krāpnieciskas , negodīgas vai netipiskas rīcības dēļ Jums netiktu ierobežota mobilo sakaru pakalpojumu pieejamība un neciestu kvalitāte.

Pakalpojumu godīgas izmantošanas pamatprincipi

Mobilo sakaru pakalpojumi (zvani, SMS, MMS, epasti un citi), kas tiek nodrošināti Tele2 un Zelta Zivtiņas abonentiem un lietotājiem, ir paredzēti, lai nodrošinātu klientu savstarpējo saziņu.

Mobilo sakaru tīklā nodrošinātos pakalpojumus nav paredzēts izmantot komercdarbības veikšanai vai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar personu saziņas vajadzību nodrošināšanu vai var traucēt citiem klientiem saņemt kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus.

Elektronisko sakaru pakalpojumu prettiesiskas vai nelabticīgas izmantošanas pazīmes

Par prettiesisku vai nelabticīgu uzskatāma tāda mobilo sakaru pakalpojumu izmantošana, kas atbilst kādai no šādām pazīmēm:

  • pakalpojumi tiek izmantoti komercpaziņojumu izsūtīšanai vai citai komercdarbībai;
  • klientam lietošanā nodotais numurs tiek izmantots komercdarbības veikšanai vai citām numura lietošanas mērķim neatbilstošām aktivitātēm;
  • pakalpojumi izmantoti saziņai neraksturīgu savienojumu veikšanai, piemēram, veikti vai saņemti vienveidīgi, atkārtoti, ilgstoši vai citādi netipiski savienojumi vai ziņojumi starp tehniskajām iekārtām vai lietotājiem;
  • pakalpojumi izmantoti saziņai neraksturīgu savienojumu veikšanai, kā rezultātā rodas nelietderīga vai mākslīgi radīta noslodze un, iespējams, pazeminās sakaru kvalitāte;
  • tiek veikti savienojumi, kuru mērķis ir gūt papildu labumu no operatora.

Darbības klientu interešu aizsardzībai konstatējot prettiesiskas vai nelabticīgas izmantošanas gadījumus

Ja konstatējam, ka sniegtie mobilo sakaru pakalpojumi tiek izmantoti prettiesiski vai nelabticīgi, mēs paturam tiesības spert šādus soļus:

  • izteikt brīdinājumu un aicināt nekavējoties pārtraukt prettiesisku vai nelabticīgu mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu;
  • noteikt īslaicīgus ierobežojumus mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai;
  • ja brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsta prettiesiska vai nelabticīga pakalpojumu izmantošana – pārtraukt mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu.

Redakcija: 2016.gada 29.aprīlis