drukāt

ABONĒŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

 

1. Līguma priekšmets

1.1. TELE2 sniedz, un Abonents lieto elektronisko sakaru pakalpojumus TELE2 un citu elektronisko sakaru komersantu elektronisko sakaru tīklos, kā arī citus pakalpojumus saskaņā ar līgumu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi).
1.2. Līgums nosaka TELE2 Pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, un tas attiecas uz visiem Pakalpojumiem, par kuriem vienojas TELE2 un Abonents.
1.3. Līguma spēkā stāšanās dienā fiziska vai juridiska persona, vai cits tiesību subjekts kļūst par TELE2 Abonentu un ir atbildīga par šī līguma ievērošanu.
1.4. TELE2 nodrošina zīmolu “TELE2” un “Zelta Zivtiņa” elektronisko sakaru pakalpojumus, un šī līguma izpratnē un komunikācijas ar klientu procesā ar terminu “Zelta Zivtiņas elektroniskais sakaru tīkls” saprotams TELE2 elektronisko sakaru tīkls un uz to ir attiecināmi visi tiesību aktos ietvertie un uz TELE2 elektronisko sakaru tīklu attiecināmie noteikumi un prasības.

2. Pakalpojumu pieslēgšana

2.1. TELE2 pieslēdz Pakalpojumus pēc līguma noslēgšanas.
2.2. Lēmumu par Pakalpojumu pieslēgšanu vai pieslēgšanas termiņu pieņem TELE2.
2.3. Informāciju par Pakalpojumiem, to lietošanas kārtību izvieto redzamā vietā klientu apkalpošanas centros, attiecīgajā pašapkalpošanās portālā Mans TELE2 vai Mana ZZ, nosūta Abonentam informatīvu īsziņu, ietver ikmēneša rēķinā, publisko internetā mājas lapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv, kā arī šī informācija ir pieejama Abonentam, zvanot attiecīgi uz TELE2 vai Zelta Zivtiņas informatīvajiem tālruņiem.
2.4. Piesakot numura saglabāšanu pakalpojumu:
2.4.1. Abonents uzdod TELE2 iesniegt pieprasījumu Donora tīkla operatoram par Numura saglabāšanas pakalpojumu;
2.4.2. Abonents pilnvaro TELE2 veikt visas nepieciešamās darbības, lai pārvietotu saglabājamo numuru uz TELE2 elektronisko sakaru tīklu, tajā skaitā izbeigt līgumattiecības ar Donora tīkla operatoru;
2.4.3. Abonents apliecina, ka ar Numura saglabāšanas noteikumiem ir iepazinies;
2.4.4. Abonents ir informēts un piekrīt, ka līguma ar Donora operatoru izbeigšana neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu donora tīkla operatoram par saņemtajiem pakalpojumiem;
2.4.5. TELE2 pieslēgumu izveido ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no Donora tīkla operatora;
2.4.6. TELE2 izsniedz vai nosūta Abonentam SIM karti, kura nodrošina TELE2 elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu. TELE2 nav atbildīgs par nenodrošinātu numura saglabāšanas pakalpojumu, ja tam par iemeslu ir Donora tīkla operatora prettiesiska darbība vai bezdarbība.

3. Tarifi un norēķini

3.1. Maksu par Pakalpojumiem un Pakalpojumu tarifus, abonēšanas maksu, norēķinu kārtību un kredītlimita apjomu nosaka TELE2.
3.2. TELE2 var mainīt abonēšanas maksu, norēķinu kārtību, tarifus un noteikt papildu Pakalpojumu tarifus. Par izmaiņām TELE2 informē Abonentu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja Abonents nepiekrīt TELE2 vienpusēji veiktajām Līguma izmaiņām, Abonentam ir tiesības līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu.
3.3. Ja Abonents maksājumu nav veicis rēķinā norādītajā apjomā un termiņā, TELE2 ir tiesības veikt brīdinājuma procedūru, ierobežojot Pakalpojumu sniegšanu līdz pilnīgai Pakalpojuma pārtraukšanai.
3.4. TELE2 Pakalpojumu sniegšanu atjauno, ja Abonents samaksājis par saņemtajiem Pakalpojumiem pilnā apmērā.
3.5. Ja Abonents rēķinu nav saņēmis, tas neatbrīvo Abonentu no rēķina savlaicīgas samaksas pienākuma. Informāciju par maksājumiem var saņemt, izmantojot 2.3. punktā noteiktos veidus.
3.6. Ja Abonents rēķinā, norādītajā termiņā un apjomā nesamaksā paredzētos maksājumus, TELE2 ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
3.7. Kredītlimita noteikumi:
3.7.1. Ja Abonents ir saņēmis Pakalpojumus apmērā, kas pārsniedz TELE2 noteikto kredītlimitu, TELE2 ir tiesības ierobežot Pakalpojumus, un Abonentam ir pienākums veikt drošības naudas iemaksu.
3.7.2. Ja Abonents drošības naudas iemaksu neveic, tad Pakalpojumu sniegšana Abonentam var tikt pārtraukta. Abonentam ir pienākums patstāvīgi kontrolēt saņemto Pakalpojumu apjomu un izmaksas.

4. Rēķins

4.1. TELE2 sagatavo Abonentam vienu normatīvo aktu prasībām atbilstošu rēķinu, neatkarīgi no piešķirto pieslēgumu skaita. Rēķins par TELE2 Pakalpojumu apmaksu Abonentam ir pieejams ne retāk kā reizi mēnesī Abonenta norādītajā rēķina piegādes adresē. Abonentam ir iespēja izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu.
4.2. Abonentam rēķins jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.
4.3. Ja Abonents piekrīt rēķinu saņemt elektroniskā veidā, tad Abonents atsakās no rēķina piegādes pa pastu un Abonentam nav jāsedz rēķina piegādes izdevumi.
4.4. Maksa par Abonenta saņemtajiem viesabonēšanas pakalpojumiem tiek iekļauta nākamā mēneša rēķinā pēc viesabonēšanas elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja – ārvalstu operatora rēķina saņemšanas TELE2.
4.5. Abonenta rēķinā tiek iekļauta maksa par trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem.
4.6. Abonents piekrīt, ka TELE2 veic norēķinu par trešo pušu Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Abonenta tiesības un pienākumi

5.1. Abonents izmanto TELE2 Pakalpojumus, ievērojot šos Abonēšanas noteikumus, Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
5.2. Abonents nedrīkst saistības, kas izriet no Līguma, pilnīgi vai daļēji nodot citām personām.
5.3. Abonentam ir pienākums veikt norēķinu par Līguma ietvaros saņemtajiem pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai Pakalpojumu izmantojis Abonents vai trešā persona.
5.4. Abonentam vienas nedēļas laikā rakstveidā vai, ierodoties personīgi TELE2 klientu apkalpošanas centrā, jāinformē TELE2, ja tiek mainīti Līgumā norādītie Abonenta dati vai rekvizīti.
5.5. Abonents patstāvīgi slēdz un izbeidz darījumus par trešo pušu piedāvāto pakalpojumu saņemšanu (piemēram, paaugstinātas maksas satura piegādātāju pakalpojumi), kā arī veic norēķinus par trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiek iekļauti Abonenta rēķinā, izmantojot TELE2 uzskaites sistēmu. Abonenta SIM kartes bloķēšana nepārtrauc Abonenta ar trešajām pusēm noslēgto darījumu spēkā esamību un Abonentam ir pienākums patstāvīgi, bez TELE2 starpniecības veikt trešo pušu pakalpojumu pieslēgšanu vai atslēgšanu.
5.6. Abonentam 24 stundu laikā ir jāinformē TELE2 par SIM kartes zādzību vai pazaudēšanu. Līdz brīdim, kamēr netiks saņemta atbilstoša informācija, maksa tiek aprēķināta par sniegtajiem Pakalpojumiem to faktiskajā apmērā.
5.7. Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par TELE2 rēķinu pamatotību 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Abonentu no rēķina pilnīgas un savlaicīgas apmaksas. Ja Abonenta pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Abonenta nepamatoti samaksātā summa tiek izmantota nākamā rēķina attiecīgās daļas apmaksai.
5.8. Ja Abonents lieto TELE2 dotētu vai uz nomaksu iegādātu elektronisko sakaru ierīci, tad gadījumā, ja Abonents kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 mēnešus, TELE2 ir tiesības noslēgt attiecīgās sakaru ierīces IMEI kodu, iepriekš nosūtot rakstveida brīdinājumu.
5.9. Lai atjaunotu sakaru ierīces IMEI koda darbību, Abonentam ir jāveic pilna parāda apmaksa un jāiesniedz TELE2 rakstveida iesniegums.
5.10. Abonentam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojumu lietošanas noteikumiem, tarifiem, abonēšanas maksu, norēķinu kārtību un citu informāciju, kas Abonentam pieejama 2.3. punktā noteiktajos veidos.
5.11. Pirms trešo pušu pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Abonents apņemas iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē publicētajiem pakalpojuma lietošanas noteikumiem.
5.12. Abonents apliecina, ka, šo Līgumu slēdzot, sniegtie dati ir patiesi.

6. TELE2 tiesības un pienākumi

6.1. TELE2 nodrošina elektronisko sakaru tīkla darbību un Pakalpojumu sniegšanu Abonentiem, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
6.2. TELE2 apņemas iespējami ātri novērst Pakalpojumu traucējumus. TELE2 neatbild par traucējumiem un nepilnībām elektroapgādes tīklos vai citos elektronisko sakaru tīklos Latvijā un ārvalstīs, ja tie notikuši nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
6.3. TELE2 ir tiesības piešķirt Abonenta pieslēguma numuru citam Abonentam ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc Līguma darbības izbeigšanas.
6.4. TELE2 ir tiesības mainīt elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskā pārklājuma teritoriju. Ja TELE2 elektronisko sakaru tīkla pārklājuma teritorija samazinās, TELE2 informē Abonentu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
6.5. TELE2 ir tiesības viena pieslēguma ietvaros atsevišķiem datu pārraides pakalpojumiem noteikt papildus maksu.
6.6. TELE2 ir tiesības Abonenta personas datus un informāciju par kavētajiem maksājumiem nodot trešajām personām ar mērķi veidot kredītvēstures datu bāzi, iekļaujot tajā Abonenta personas datus, veikt parāda piedziņu, kā arī izmantot kredītvērtējumu veidošanai, ja Abonents savlaicīgi neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta. Abonentam ir pienākums apmaksāt TELE2 izdevumus, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem, tiesvedību un citiem zaudējumiem.
6.7. Ja Abonents neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta, tad ir uzskatāms, ka Abonents ir izbeidzis Līgumu pirms Līguma termiņa beigām ar visām no tā izrietošajām sekām.
6.8. Abonents var iesniegt rakstveida pretenziju par kvalitātes kritēriju neizpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. TELE2 sniedz atbildi uz Abonenta kā patērētāja iesniegto rakstveida pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu vai preci LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pārējos gadījumos TELE2 izskata un sniedz atbildi uz Abonenta pretenzijām 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.
6.9. Ja Abonents, slēdzot līgumu, ir sniedzis nepatiesas Līgumā iekļaujamās ziņas, un šāda nepatiesu ziņu sniegšana ir izraisījusi TELE2 zaudējumus, tad uzskatāms, ka Abonents, parakstot šo Līgumu, ir pilnvarojis TELE2 iepriekšminētos zaudējumus ieturēt no Abonenta iemaksātās drošības naudas.
6.9.1. Lai piešķirtu pieslēgumu, TELE2 ir tiesības prasīt Abonentam drošības naudu.
6.10. TELE2 nodrošina Abonentam iespēju izsaukt operatīvos dienestus.
6.11. TELE2 nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu ārkārtas situācijās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, gāzes avārijas dienestu, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestu, numura „112” dienestu un valsts pārvaldes iestādēm.
6.12. Abonents piekrīt, ka TELE2 apstrādā datus par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem un sniedz komercpriekšlikumus saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas noteikumiem Līguma darbības laikā.
6.13. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura tiek pātraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, TELE2 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.
6.14. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms viesabonēšanā ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura atbilstoši normatīvajiem aktiem un TELE2 nosacījumiem tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, TELE2 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.
6.15. Ja Abonentam ir ierobežoti elektronisko sakaru pakalpojumi šo noteikumu 6.13. un 6.14. punktos minētajos gadījumos, tad tie tiek atjaunoti, ievērojot mājas lapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv noteikto kārtību.

7. Līguma darbības izbeigšana

7.1. Abonents var izbeigt Līgumu, zvanot pa tālruni 29560600 (maksa par zvanu – saskaņā ar tarifu plāna nosacījumiem), nosaucot tālruņa numuru un Līgumā norādīto paroli vai, iesniedzot rakstveida iesniegumu TELE2 un veicot pilnu norēķinu par saņemtajiem Pakalpojumiem.
7.2. Abonents – juridiska persona vai cits tiesību subjekts pieslēgumu var atslēgt, pamatojoties uz Abonenta rakstveida iesniegumu, iesniedzot TELE2 pakalpojumu sniegšanas vietā vai nosūtot to uz TELE2 juridisko adresi.
7.3. TELE2 ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
7.3.1. ja Abonents izmanto savu pieslēgumu, lai sniegtu pakalpojumus vai pārraidītu signālus citām personām par atlīdzību bez TELE2 rakstiskas piekrišanas;
7.3.2. ja Abonents pretlikumīgi izmanto elektronisko sakaru ierīces sakaru plūsmas novirzīšanai TELE2 tīklā vai uz citiem elektronisko sakaru tīklu operatoriem, radot traucējumus TELE2 elektronisko sakaru tīklam, to abonentiem vai citam operatoram, to klientiem;
7.3.3. ja Abonentam Pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta kavētu maksājumu dēļ un, neskatoties uz brīdinājumiem, maksājumi nav veikti noteiktajos termiņos;
7.3.4. ja ir konstatēts, ka pieslēgums izmantots komercdarbības veikšanai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas jomā;
7.3.5. ja ir konstatēts, ka pieslēgums izmantots, lai apzināti traucētu elektronisko sakaru tīklu darbību, veiktu prettiesiskus trešo personu aizskārumus, vai citu prettiesisku darbību veikšanai;
7.3.6. ja Abonents ir atzīts par maksātnespējīgu vai uzsākts likvidācijas process.
7.4. Pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonents veic gala norēķinu kārtējā rēķinā.
7.5. Līgums par pieslēgumu ar Numura saglabāšanas pakalpojumu ir uzskatāms par izbeigtu, ja Donoroperators noraida TELE2 iesniegto numura pārvietošanas pieprasījumu atbilstoši šā Līguma 2.4. punkta noteikumiem.

8. Līguma neievērošanas sekas

8.1. Ja kāda no pusēm neievēro Līgumā ietvertās saistības, otra puse var izbeigt Līgumu tā noteikumos paredzētajā kārtībā.
8.2. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

9. Pakalpojumu kvalitāte

9.1. TELE2 nodrošina Pakalpojumu kvalitāti TELE2 elektronisko sakaru tīkla darbības zonā, ievērojot ierobežojumus, kas var rasties atbilstoši attiecīgās pakalpojuma izmantošanas vietas īpašajiem apstākļiem.
9.2. TELE2 neuzņemas atbildību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Abonentam, ja Abonents lieto bojātas elektronisko sakaru ierīces, kurām nav novērtēta un deklarēta atbilstība noteiktām prasībām.
9.3. TELE2 nodrošina balss telefonijas pakalpojumu minimālo runas pārraides kvalitāti ballēs un maksimālo īsziņas piegādes laiku sekundēs 85% no īsziņu kopapjoma, atbilstoši SPRK deklarētajiem kvalitātes rādītājiem. Abonentam ir tiesības atkāpties no noslēgtā Līguma bez līgumsoda piemērošanas gadījumā, ja TELE2 nesniedz pakalpojumu atbilstoši kvalitātes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos.
9.4. TELE2 nodrošina pakešdatu bezvadu interneta pārraides minimālo augšupielādes un lejupielādes ātrumu no galalietotāja pieslēguma punkta līdz TELE2 izmantotajam interneta pieslēguma punktam ne mazāk par 9.6 kbit/s šaurjoslas interneta pārraidei un 256 kbit/s platjoslas interneta pārraidei, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 90% un bojājumu novēršanu 24 stundu laikā. Abonentam ir tiesības atkāpties no noslēgtā Līguma bez līgumsoda piemērošanas gadījumā, ja TELE2 nesniedz pakalpojumu atbilstoši kvalitātes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos. TELE2 negarantē minimālo interneta ātrumu gadījumos, kas uzskaitīti mājas lapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv sadaļā „Internets / Datu pārraides nosacījumi”.
9.5. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti, TELE2 ir tiesības atsevišķos gadījumos samazināt datu pārraides ātrumu.
9.6. Ja TELE2 vainas dēļ nav iespējams izmantot pakalpojumus vai tie netiek nodrošināti kvalitātē, kāda ir publiskota 2.3. punktā uzskaitītajos veidos, TELE2 var izvērtēt konkrētos apstākļus un lemt par abonēšanas un minimālās mēneša maksas pārrēķinu par laika periodu, kad nebija iespēja saņemt TELE2 tīkla pakalpojumu vai tīkla pakalpojumi netika sniegti noteiktajā kvalitātē.

10. Citi noteikumi

10.1. Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām. TELE2 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus TELE2 kontroles un traucē TELE2 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība.
10.2. Abonents apliecina, ka viņš ir novērtējis Pakalpojuma derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Pakalpojuma saturu, kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību.
10.3. Parakstot šo Līgumu, Abonents izsaka piekrišanu turpmākai, šajā Līgumā norādīto, savu personas datu, tai skaitā personas identifikācijas kodu, apstrādei, kā arī piekrīt, ka TELE2 pieprasa un saņem Abonenta personas datus no trešajām personām un veic to apstrādi. Personas datu apstrādes pamatojums un mērķis ir to izmantošana TELE2 pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Abonentam, iesniedzot rakstveida iesniegumu TELE2, ir tiesības iepazīties ar TELE2 rīcībā esošiem apstrādājamiem šīs personas datiem un tiesības pieprasīt izdarīt tajos papildinājumus vai labojumus saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumdošanu.
10.4. Abonents uzņemas materiālo atbildību par paroles izmantojošo personu rīcību.
10.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un pēc visu Līgumā paredzēto maksājumu vai citu saistību izpildes.

Redakcija: 2016. gada 7. jūlijs.