Līgumi un noteikumi
ZZ VIESABONĒŠANAS PAKALPOJUMU ES/EEZ VALSTĪS GODĪGAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
 1. Nolūkā novērst ļaunprātīgu vai neraksturīgu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (ES/EEZ), Tele2 klientiem ir pienākums ievērot šajos noteikumos ietvertās prasības.
 2. Viesabonēšanas pakalpojumi ir lietojami periodiskiem ceļojumiem un nav izmantojami pastāvīgai lietošanai ārzemēs.
 3. Par fiziskās personas uzturēšanos vai noturīgām saitēm Latvijas Republikas teritorijā tiks uzskatītas šādas pazīmes:
  1. ilglaicīga - pilna laika nodarbinātība Latvijas Republikas teritorijā, t.sk. pierobežu darbinieki.
  2. noturīgas līgumattiecības, kuras pēc savas būtības ir līdzvērtīgas pašnodarbinātībai un paredz personas patstāvīgu uzturēšanos Latvijas Republikas teritorijā.
  3. studijas pilna laika studiju programmā.
  4. citos gadījumos, piemēram, norīkojumā esošie darbinieki vai pensionāri, ja to klātbūtni Latvijas Republikas teritorijā var uzskatīt par līdzvērtīgu iepriekš minētajām pazīmēm.
 4. Par pierādījumiem, kas apstiprina fiziskās personas uzturēšanos Latvijas Republikas teritorijā vai arī citām noturīgām saitēm ar Latvijas Republiku tiks uzskatīti vismaz šādi dokumenti:
  1. fiziskās personas apliecinājums par atbilstību prasībām.
  2. jebkādi citi derīgi dokumenti, kuri apliecina, ka persona atbilst vismaz vienai pazīmei, lai atzītu, ka fiziskai personai ir noturīgas saites vai tā patstāvīgi uzturas Latvijas Republikas teritorijā.
  3. informācija par dzīvesvietas adresi un/vai citi pierādījumi, kas apliecina, ka persona saņem pakalpojumus norādītajā adresē (piem., komunālo pakalpojumu rēķins).
  4. darba devēja vai Izglītības iestādes izsniegta izziņa vai citi pierādījumi.
  5. pierādījumi par darba devēja norīkojumu darba pienākumu izpildei Latvijas Republikas teritorijā.
  6. citas valsts rezidentiem (pārrobežu darbiniekiem) papildus pierādījumi par nodarbinātību Latvijas Republikas teritorijā.
  7. jebkuri citi pierādījumi, kas nav uzskaitīti šajos noteikumos un var tikt izmantoti, lai pierādītu personas patstāvīgu uzturēšanos vai noturīgas saites Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, spēkā esošs nekustamā īpašuma īres līgums.
 5. Juridiskām personām par pierādījumiem, kas apliecina patstāvīgu uzturēšanos vai noturīgas saites Latvijas Republikas teritorijā tiks uzskatīti dokumentāli pierādījumi par reģistrāciju vai apliecinājums par juridiskās personas pamatdarbību Latvijas Republikā.
 6. Ja Tele2 izmantojot tā rīcībā esošo informāciju nevarēs identificēt personas atbilstību kritērijiem, lai uzskatītu, ka persona pārsvarā uzturas vai arī tai ir noturīgas saites Latvijas Republikas teritorijā, klientam ir pienākums iesniegt Tele2 šo Noteikumu 4. un 5.punktā norādītos dokumentus pirms Abonēšanas līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc pieteikuma iesniegšanas par numura saglabāšanas pakalpojumu.
 7. Ja Tele2 konstatēs, ka fiziskā vai juridiskā persona neatbilst vai varētu neatbilst kritērijiem, lai uzskatītu, ka persona pārsvarā uzturas un tai ir noturīgas saites Latvijas Republikas teritorijā un izmanto pakalpojumus negodprātīgi vai ar neraksturīgu patēriņu, Tele2 aprēķinās papildmaksu par regolētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu vairumtirdzniecības tarifu apjomā, iepriekš nosūtot klientam Noteikumu 10. punktā minēto brīdinājumu. Tele2 pieprasījumu par dokumentu iesniegšanu nosūtīs rakstiski uz klienta norādīto e-pastu vai īsziņas veidā.
 8. Klienti viesabonēšanā bez papildus maksas varēs izmantot datu pārraides pakalpojumus apjomā, kas aprēķināts atbilstoši turpmāk norādītajiem principiem:
  1. priekšapmaksas pieslēgumam viesabonēšanā bez papildus maksas pieejamais datu apjoms tiks aprēķināts, kredīta, kas pieejams sākot viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, atlikumu izdalot ar attiecīgajā periodā spēkā esošo vairumtirdzniecības tarifa likmi.
  2. bez papildus maksas datu pārraides viesabonēšanā izmantošanas apjoms bezlimita tarifu plāniem ir aprēķināms, ņemot vērā mēneša abonēšanas maksu, izdalot to ar attiecīgajā periodā spēkā esošo vairumtirdzniecības tarifu likmi, un reizinot ar 2.
  3. bez papildus maksas datu pārraides viesabonēšanā izmantošanas apjoms tādiem tarifu plāniem, kur iekļautās vienības cena ir vienāda vai zemāka par regolēto vairumtirdzniecības tarifu ir aprēķināms, ņemot vērā mēneša abonēšanas maksu, izdalot to ar attiecīgajā periodā spēkā esošo vairumtirdzniecības tarifu likmi un, reizinot ar 2. Uzsākot datu pārraides pakalpojuma izmantošanu viesabonēšanā jāņem vērā, ka izmantojamais datu patēriņš ir ierobežots atbilstoši attiecīgajam tarifu plānam noteiktajam datu apjomam. Datu apjomam viesabonēšanā, kas pārsniedz tarifu plānā noteikto datu apjomu līdz brīdim, kad izmantoto datu apjoms sasniedz viesabonēšanai bez papildus maksas izmantojamo datu limitu, maksa tiek aprēķināta identiski noteikumiem, kā turpinot lietot datu pārraides pakalpojumus pēc attiecīgā datu tarifu plāna limita pārsniegšanas Latvijā.
  4. datu pārraides viesabonēšanā pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz Noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. punktos noteikto bez papildus maksas izmantojamo datu apjomu, var tikt piemērota papildus maksa apjomā, kas nepārsniedz regolēto viesabonēšanas vairumtirdzniecības datu pārraides tarifu.
 9. Nolūkā novērst pārmērīgu (neraksturīgu) balss savienojumu, īsziņu un datu pārraides pakalpojumu izmantošanu viesabonēšanā, var tikt noteikta papildmaksa, kumolatīvi konstatējot faktu par uzturēšanos pārsvarā ārpus Latvijas citās ES/EEZ valstīs (noturīgu saišu ar Latvijas Republiku trūkumu) pēdējo 123 dienu periodā un šādas pakalpojumu izmantošanas pazīmes:
  1. balss savienojumu viesabonēšanā pakalpojumu izmantošana jebkurā pēdējo 123 dienu periodā pārsniedz pakalpojumu izmantošanu Latvijā.
  2. SMS viesabonēšanā pakalpojumu izmantošana jebkurā pēdējo 123 dienu periodā pārsniedz pakalpojumu izmantošanu Latvijā.
  3. datu pārraides viesabonēšanā pakalpojumu izmantošana jebkurā pēdējo 123 dienu periodā pārsniedz pakalpojumu izmantošanu Latvijā.
 10. Ja atbilstoši šajos Noteikumos ietvertajām prasībām Tele2 ir konstatējis pamatu piemērot papildmaksu, tad, Tele2 vismaz 14 dienas pirms papildmaksas piemērošanas uzsākšanas nosūtīs klientam brīdinājumu īsziņas vai citā formā. Papildmaksa netiks piemērota, ja minēto 14. dienu laikā būs zudis 9. punktā noteiktais papildmaksas piemērošanas pamats.
 11. Ja klienta viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanā pēdējo 123 dienu periodā vairs nav konstatējamas Noteikumu 9. punktā minētās pazīmes, tad Tele2 nekavējoties pārtrauc piemērot papildmaksu, nosūtot klientam attiecīgu īsziņas paziņojumu.
 12. Pakalpojumu izmantošana var tikt ierobežota vai pārtraukta Abonēšanas līgumā noteiktajos gadījumos un šādos apstākļos:
  1. ja pieslēgums tiek izmantots tikai (galvenokārt) viesabonēšanā un papildus ir konstatējami ilglaicīgi periodi, kad pieslēgums nav izmantots,
  2. persona īsā laika periodā ir izmantojusi vairākus pieslēgumus viesabonēšanā, kur lietošanas raksturs liecina par pieslēgumu izmantošanu mērķiem, kas nav raksturīgi parastai viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanai.
 13. Klients var iesniegt sūdzību un papildus pierādījumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Tele2 šī noteikuma 10.punktā norādītā brīdinājuma nosūtīšanas. Tele2 izskata iesniegtos dokumentus un sniedz atbildi uz Klienta pretenziju 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. Ja Klienta sūdzība tiks atzīta par pamatotu, papildmaksa netiks piemērota.
 14. Noteikumi stāsies spēkā 2017. gada 15. jūnijā
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!