Līgumi un noteikumi
VISPĀRĪGIE ABONĒŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI
1. Līguma priekšmets 1.1. Tele2 sniedz, un Abonents lieto elektronisko sakaru pakalpojumus Tele2 un citu elektronisko sakaru komersantu elektronisko sakaru tīklos, kā arī citus pakalpojumus saskaņā ar līgumu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi). 1.2. Līgums nosaka Tele2 Pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, un tas attiecas uz visiem Pakalpojumiem, par kuriem vienojas Tele2 un Abonents. 1.3. Tele2 nodrošina zīmolu “Tele2” un “Zelta Zivtiņa” elektronisko sakaru pakalpojumus, un šī līguma izpratnē un komunikācijas ar klientu procesā ar terminu “Zelta Zivtiņas elektroniskais sakaru tīkls” saprotams Tele2 elektronisko sakaru tīkls un uz to ir attiecināmi visi tiesību aktos ietvertie un uz Tele2 elektronisko sakaru tīklu attiecināmie noteikumi un prasības. 2. Pakalpojumu pieslēgšana 2.1. Tele2 pieslēdz Pakalpojumus pēc līguma noslēgšanas, ievērojot Pakalpojumu pieslēgšanas tehnoloģisko kapacitāti un citus faktorus. Tele2 Abonentam sniedz konsultācijas un atbalstu Pakalpojumu pieslēgšanā un lietošanā. 2.2. Informāciju par Pakalpojumiem, to lietošanas kārtību izvieto redzamā vietā Tele2 centros, attiecīgajā pašapkalpošanās portālā Mans Tele2 vai Mana ZZ, nosūta Abonentam informatīvu īsziņu, ietver ikmēneša rēķinā, publicē mājaslapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv, kā arī šī informācija ir pieejama Abonentam, zvanot attiecīgi uz Tele2 vai Zelta Zivtiņas informatīvajiem tālruņiem. 2.3. Piesakot numura saglabāšanu pakalpojumu: 2.3.1. Abonents uzdod Tele2 iesniegt pieprasījumu Donora tīkla operatoram par Numura saglabāšanas pakalpojumu; 2.3.2. Abonents pilnvaro Tele2 veikt visas nepieciešamās darbības, lai pārvietotu saglabājamo numuru uz Tele2 elektronisko sakaru tīklu, tajā skaitā izbeigt līgumattiecības ar Donora tīkla operatoru; 2.3.3. Abonents apliecina, ka ar Numura saglabāšanas noteikumiem ir iepazinies; 2.3.4. Abonents ir informēts un piekrīt, ka līguma ar Donora operatoru izbeigšana neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu donora tīkla operatoram par saņemtajiem pakalpojumiem; 2.3.5. Tele2 pieslēgumu izveido ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no Donora tīkla operatora; 2.3.6. Tele2 izsniedz vai nosūta Abonentam SIM karti, kura nodrošina Tele2 elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu. Tele2 nav atbildīgs par nenodrošinātu numura saglabāšanas pakalpojumu, ja tam par iemeslu ir Donora tīkla operatora prettiesiska darbība vai bezdarbība. 2.4. Līguma noformēšanas vai grozījumu veikšanas brīdī Abonents norāda Līguma paroli, kas ir burtu un/vai ciparu kombinācija. 2.4.1. Līguma parole tiek izmantota Abonenta identificēšanai, ja Abonents vēlas attālināti veikt izmaiņas kādam no saviem pieslēguma numuriem, pieslēgt jaunus pakalpojumus vai iegādāties preces, zvanot uz Tele2 informatīvo dienestu 1600, rakstot elektronisku ziņu uz tele2@tele2.lv, mājaslapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv, vai pašapkalpošanās portālos Mans Tele2 un Mana ZZ. 2.4.2. Abonents Līguma paroli var izmainīt pašapkalpošanās portālā Mans Tele2 vai Mana ZZ. 2.5. Būtiskākie noteikumi par Abonenta izvēlēto Pakalpojumu, tā cenu, kvalitāti un termiņu ir norādīti Līguma kopsavilkumā, turpmāk – Kopsavilkums, kas iekļauti Pakalpojuma aprakstā mājaslapās www.tele2.lv vai www.zeltazivtina.lv vai saņemami Tele2 centros. Kopsavilkums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 2.6. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien puses nav vienojušās citādi. 3. Tarifi un norēķini 3.1. Maksu par Pakalpojumiem un Pakalpojumu tarifus, abonēšanas maksu, norēķinu kārtību un kredītlimita apjomu nosaka Tele2. 3.2. Tele2 var mainīt Līguma noteikumus (t.sk., Kopsavilkumā iekļauto informāciju, tarifus, tarifu plānos iekļautos pakalpojumus un citus noteikumus). Par izmaiņām Tele2 informē Abonentu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja Abonents nepiekrīt Tele2 vienpusēji veiktajām Līguma izmaiņām, Abonentam ir tiesības līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu. 3.3. Ja Abonents maksājumu nav veicis rēķinā norādītajā apjomā un termiņā, Tele2 ir tiesības veikt brīdinājuma procedūru, ierobežojot Pakalpojumu sniegšanu līdz pilnīgai Pakalpojuma pārtraukšanai. 3.4. Tele2 Pakalpojumu sniegšanu atjauno, ja Abonents samaksājis par saņemtajiem Pakalpojumiem pilnā apmērā. 3.5. Ja Abonents rēķinu nav saņēmis, tas neatbrīvo Abonentu no rēķina savlaicīgas samaksas pienākuma. Informāciju par maksājumiem var saņemt, izmantojot 2.2. punktā noteiktos veidus. 3.6. Ja Abonents kavē rēķinā iekļauto maksājumu samaksas termiņu, tad Tele2 ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās maksājumu summas (turpmāk saukts arī “Kavēta rēķina maksa") par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda (kavētā maksājuma summas). 3.7. Kredītlimita noteikumi: 3.7.1. Ja Abonents ir saņēmis Pakalpojumus apmērā, kas pārsniedz Tele2 noteikto kredītlimitu, Tele2 ir tiesības ierobežot Pakalpojumus, un Abonentam ir pienākums veikt drošības naudas iemaksu. 3.7.2. Ja Abonents drošības naudas iemaksu neveic, tad Pakalpojumu sniegšana Abonentam var tikt pārtraukta. Abonentam ir pienākums patstāvīgi kontrolēt saņemto Pakalpojumu apjomu un izmaksas. 4. Rēķins 4.1. Tele2 sagatavo Abonentam vienu normatīvo aktu prasībām atbilstošu rēķinu, neatkarīgi no piešķirto pieslēgumu skaita. Rēķins par Tele2 Pakalpojumu apmaksu Abonentam ir pieejams ne retāk kā reizi mēnesī Abonenta norādītajā rēķina piegādes adresē. Abonentam ir iespēja izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu. 4.2. Abonentam rēķins jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 4.3. Ja Abonents piekrīt rēķinu saņemt elektroniskā veidā, tad Abonents atsakās no rēķina piegādes pa pastu un Abonentam nav jāsedz rēķina piegādes izdevumi. 4.4. Maksa par Abonenta saņemtajiem viesabonēšanas pakalpojumiem tiek iekļauta nākamā mēneša rēķinā pēc viesabonēšanas elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja – ārvalstu operatora rēķina saņemšanas Tele2. 4.5. Abonenta rēķinā tiek iekļauta maksa par trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem. 4.6. Abonents piekrīt, ka Tele2 veic norēķinu par trešo pušu Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem. 5. Abonenta tiesības un pienākumi 5.1. Abonents izmanto Tele2 Pakalpojumus, ievērojot šos Abonēšanas noteikumus, Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. 5.2. Abonents nedrīkst saistības, kas izriet no Līguma, pilnīgi vai daļēji nodot citām personām. 5.3. Abonentam ir pienākums veikt norēķinu par Līguma ietvaros saņemtajiem pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai Pakalpojumu izmantojis Abonents vai trešā persona. 5.4. Abonentam vienas nedēļas laikā rakstveidā vai, ierodoties personīgi Tele2 centrā, jāinformē Tele2, ja tiek mainīti Līgumā norādītie Abonenta dati vai rekvizīti. Abonenta pienākums ir pārliecināties par savu personas datu pareizību un, nepieciešamības gadījumā, vērsties pie Tele2, lai tos aktualizētu vai labotu. Tele2 neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās Abonentam vai trešajām personām, ja Abonents sniedzis nepareizus vai neaktuālus personas datus. 5.5. Abonents patstāvīgi slēdz un izbeidz darījumus par trešo pušu piedāvāto pakalpojumu saņemšanu (piemēram, paaugstinātas maksas satura piegādātāju pakalpojumi), kā arī veic norēķinus par trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiek iekļauti Abonenta rēķinā, izmantojot Tele2 uzskaites sistēmu. Abonenta SIM kartes bloķēšana nepārtrauc Abonenta ar trešajām pusēm noslēgto darījumu spēkā esamību un Abonentam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar pakalpojumu lietošanas noteikumiem un bez Tele2 starpniecības veikt trešo pušu pakalpojumu pieslēgšanu vai atslēgšanu. 5.6. Abonentam 24 stundu laikā ir jāinformē Tele2 par SIM kartes zādzību vai pazaudēšanu. Līdz brīdim, kamēr netiks saņemta atbilstoša informācija, maksa tiek aprēķināta par sniegtajiem Pakalpojumiem to faktiskajā apmērā. 5.7. Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par Tele2 rēķinu pamatotību 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Abonentu no rēķina pilnīgas un savlaicīgas apmaksas. Ja Abonenta pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Abonenta nepamatoti samaksātā summa tiek izmantota nākamā rēķina attiecīgās daļas apmaksai. 5.8. Ja Abonents lieto Tele2 dotētu vai uz nomaksu iegādātu elektronisko sakaru ierīci, tad gadījumā, ja Abonents kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 mēnešus, Tele2 ir tiesības noslēgt attiecīgās sakaru ierīces IMEI kodu, iepriekš nosūtot rakstveida brīdinājumu. 5.9. Lai atjaunotu sakaru ierīces IMEI koda darbību, Abonentam ir jāveic pilna parāda apmaksa un jāiesniedz Tele2 rakstveida iesniegums. 5.10. Abonentam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojumu lietošanas noteikumiem, tarifiem, abonēšanas maksu, norēķinu kārtību, pakalpojumu labticīgas lietošanas noteikumiem, Tele2 viesabonēšanas pakalpojumu ES/EEZ valstīs godīgas izmantošanas noteikumiem un citu informāciju, kas Abonentam pieejama 2.2. punktā noteiktajos veidos. 5.11. Pirms trešo pušu pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Abonents apņemas iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē publicētajiem pakalpojuma lietošanas noteikumiem. 5.12. Abonents apliecina, ka, šo Līgumu slēdzot, sniegtie dati ir patiesi, pareizi un aktuāli. 5.13. Ja Abonents ir izvēlējies izmantot tādu speciālo piedāvājumu, kas paredz atlaides atmaksu gadījumā, ja Abonents pārtrauc speciālā piedāvājuma izmantošanu pirms noteiktā termiņa (pārtraucot Abonēšanas līgumu, mainot tarifu plānu vai citā veidā, t.sk. 7.2. punktos norādītajos gadījumos), tad Abonentam ir pienākums samaksāt Tele2 tam noteikto atlaižu kopsummu par periodu no speciālā piedāvājuma pirmstermiņa pārtraukšanas līdz attiecīgā speciālā piedāvājuma termiņa beigām. 5.14. Noslēdzot Līgumu, Abonentam pašapkalpošanās portāla Mans Tele2 tiek piešķirtas lietotāja tiesības veikt “Tele2 pašapkalpošanās portālu, lietotņu un mājaslapas lietošanas noteikumi” norādītās darbības. “Tele2 pašapkalpošanās portālu, lietotņu un mājaslapas lietošanas noteikumi” ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 6. Tele2 tiesības un pienākumi 6.1. Tele2 nodrošina elektronisko sakaru tīkla darbību un Pakalpojumu sniegšanu Abonentiem, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. 6.2. Tele2 apņemas iespējami ātri novērst Pakalpojumu traucējumus. Tele2 neatbild par traucējumiem un nepilnībām elektroapgādes tīklos vai citos elektronisko sakaru tīklos Latvijā un ārvalstīs, ja tie notikuši nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 6.3. Tele2 ir tiesības piešķirt Abonenta pieslēguma numuru citam Abonentam ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc Līguma darbības izbeigšanas. 6.4. Tele2 ir tiesības mainīt elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskā pārklājuma teritoriju. Ja Tele2 elektronisko sakaru tīkla pārklājuma teritorija samazinās, Tele2 informē Abonentu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 6.5. Tele2 ir tiesības viena pieslēguma ietvaros atsevišķiem datu pārraides pakalpojumiem noteikt papildus maksu. 6.6. Tele2 ir tiesības Abonenta personas datus un informāciju par kavētajiem maksājumiem nodot trešajām personām ar mērķi veidot kredītvēstures datu bāzi, iekļaujot tajā Abonenta personas datus, veikt parāda piedziņu un/vai cedēt parādu, kā arī izmantot informāciju kredītvērtējumu veidošanai, ja Abonents savlaicīgi neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta. Abonentam ir pienākums apmaksāt Tele2 izdevumus, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem, tiesvedību un citiem zaudējumiem. 6.7. Ja Abonents neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta, tad ir uzskatāms, ka Abonents ir izbeidzis Līgumu pirms Līguma termiņa beigām ar visām no tā izrietošajām sekām. 6.8. Abonents var iesniegt rakstveida pretenziju par kvalitātes kritēriju neizpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Tele2 sniedz atbildi uz Abonenta kā patērētāja iesniegto rakstveida pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu vai preci Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pārējos gadījumos Tele2 izskata un sniedz atbildi uz Abonenta pretenzijām 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. 6.9. Ja Abonents, slēdzot līgumu, ir sniedzis nepatiesas Līgumā iekļaujamās ziņas, un šāda nepatiesu ziņu sniegšana ir izraisījusi Tele2 zaudējumus, tad uzskatāms, ka Abonents, parakstot šo Līgumu, ir pilnvarojis Tele2 iepriekšminētos zaudējumus ieturēt no Abonenta iemaksātās drošības naudas vai iekļaut kārtējā rēķinā. 6.9.1. Lai piešķirtu pieslēgumu, Tele2 ir tiesības prasīt Abonentam drošības naudu. 6.10. Tele2 nodrošina Abonentam iespēju izsaukt operatīvos dienestus. 6.11. Tele2 nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu ārkārtas situācijās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, gāzes avārijas dienestu, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestu, numura „112” dienestu un valsts pārvaldes iestādēm. 6.12. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, Tele2 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu. 6.13. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms viesabonēšanā ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura atbilstoši normatīvajiem aktiem un Tele2 nosacījumiem tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, Tele2 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu. 6.14. Ja Abonentam ir ierobežoti elektronisko sakaru pakalpojumi šo noteikumu 6.12. un 6.13. punktos minētajos gadījumos, tad tie tiek atjaunoti, ievērojot mājaslapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv noteikto kārtību. 7. Līguma darbības izbeigšana 7.1. Abonents var izbeigt Līgumu, zvanot pa tālruni 29560600 (maksa par zvanu – saskaņā ar tarifu plāna nosacījumiem), nosaucot tālruņa numuru un Līgumā norādīto paroli vai, iesniedzot rakstveida iesniegumu Tele2 un veicot pilnu norēķinu par saņemtajiem Pakalpojumiem. 7.2. Tele2 ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 7.2.1. ja Abonents izmanto savu pieslēgumu, lai sniegtu pakalpojumus vai pārraidītu signālus citām personām par atlīdzību bez Tele2 rakstiskas piekrišanas; 7.2.2. ja Abonents pretlikumīgi izmanto elektronisko sakaru ierīces sakaru plūsmas novirzīšanai Tele2 tīklā vai uz citiem elektronisko sakaru tīklu operatoriem, radot traucējumus Tele2 elektronisko sakaru tīklam, to abonentiem vai citam operatoram, to klientiem; 7.2.3. ja Abonentam Pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta kavētu maksājumu dēļ un, neskatoties uz brīdinājumiem, maksājumi nav veikti noteiktajos termiņos; 7.2.4. ja ir konstatēts, ka pieslēgums izmantots komercdarbības veikšanai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas jomā; 7.2.5. ja Abonents pieslēgumu izmanto pretrunā Tele2 elektronisko sakaru pakalpojumu labticīgas izmantošanas noteikumiem, kas publicēti (www.tele2.lv); 7.2.6. ja ir konstatēts, ka pieslēgums izmantots, lai apzināti traucētu elektronisko sakaru tīklu darbību, veiktu prettiesiskus trešo personu aizskārumus, vai citu prettiesisku darbību veikšanai; 7.2.7. ja Abonents ir atzīts par maksātnespējīgu vai uzsākts likvidācijas process. 7.3. Pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonents veic gala norēķinu kārtējā rēķinā. 7.4. Līgums par pieslēgumu ar Numura saglabāšanas pakalpojumu ir uzskatāms par izbeigtu, ja Donoroperators noraida Tele2 iesniegto numura pārvietošanas pieprasījumu atbilstoši šā Līguma 2.3. punkta noteikumiem. 8. Līguma neievērošanas sekas 8.1. Ja kāda no pusēm neievēro Līgumā ietvertās saistības, otra puse var izbeigt Līgumu tā noteikumos paredzētajā kārtībā. 8.2. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs. 9. Pakalpojumu kvalitāte 9.1. Tele2 sniedz Pakalpojumus un nodrošina Pakalpojumu kvalitāti Tele2 elektronisko sakaru tīkla darbības zonā, ievērojot ierobežojumus, kas var rasties atbilstoši attiecīgās pakalpojuma izmantošanas vietas īpašajiem apstākļiem. 9.2. Tele2 neuzņemas atbildību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Abonentam, ja Abonents lieto bojātas elektronisko sakaru ierīces, kurām nav novērtēta un deklarēta atbilstība noteiktām prasībām. 9.3. Tele2 nodrošina Pakalpojumu kvalitāti atbilstoši mājaslapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv sadaļā “Līgumi un noteikumi” norādītajām kvalitātes parametru garantētajām vērtībām. Abonentam ir tiesības atkāpties no noslēgtā Līguma bez līgumsoda piemērošanas gadījumā, ja Tele2 nesniedz pakalpojumus atbilstoši pakalpojuma kvalitātes parametru garantētajām vērtībām. 9.4. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti, Tele2 ir tiesības atsevišķos gadījumos samazināt datu pārraides ātrumu. 9.5. Ja Tele2 vainas dēļ nav iespējams izmantot pakalpojumus vai tie netiek nodrošināti kvalitātē, kāda ir publiskota 2.2. punktā uzskaitītajos veidos, Tele2 var izvērtēt konkrētos apstākļus un lemt par abonēšanas un minimālās mēneša maksas pārrēķinu par laika periodu, kad nebija iespēja saņemt Tele2 tīkla pakalpojumu vai tīkla pakalpojumi netika sniegti noteiktajā kvalitātē. 10. Citi noteikumi 10.1. Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām. Tele2 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Tele2 kontroles un traucē Tele2 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība. 10.2. Abonents apliecina, ka viņš ir novērtējis Pakalpojuma derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Pakalpojuma saturu, kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību. 10.3. Abonents uzņemas materiālo atbildību par tās personas rīcību, kam ir nodevis lietošanā savu pieslēguma numuru un/vai darījis zināmu Līgumā norādīto paroli. 10.4. Parakstot šo Līgumu, Abonents ir informēts, ka Tele2 veiks viņa personas datu apstrādi nolūkā noformēt šo līgumu un sniegt Pakalpojumus, kā arī citu mērķu sasniegšanai, kā detalizēti aprakstīts “Tele2 Privātuma politikā”, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Personas datu apstrādi Tele2 veic saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasībām. “Tele2 Privātuma politika” ir pieejama drukātā veidā Tele2 klientu apkalpošanas centros un elektroniski mājaslapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv. Parakstot šo Līgumu, Abonents apliecina, ka ir iepazinies ar “Tele2 Privātuma politikā” sniegto informāciju. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Tele2”, reģistrācijas numurs LV40003272854, juridiskā adrese Dēļu Iela 5, Rīga, LV-1004, Latvija. 10.5. Līgums un tā pielikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, vai brīdī, kad Tele2 ir saņēmis Abonenta apstiprinājumu, kas sniegts ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Ja Puses šo Līgumu un tā pielikumus noslēdz, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus – autorizējoties ar pašapkalpošanās portāla Mans Tele2 identifikācijas līdzekļiem, internetbanku vai izmantojot citus elektroniskos sakaru līdzekļus, piemēram, veicot pakalpojuma pieteikumu telefoniski, tad Līgums un visi tā pielikumi ir saistoši Abonentam. Attālinātās tirdzniecības noteikumi, kas ir iekļauti mājaslapā www.tele2.lv, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Redakcija: 2022. gada 1. marts.
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!