Līgumi un noteikumi
ZZ ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU LABTICĪGAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Jūsu tiesības saņemt drošus un kvalitatīvus mobilo sakaru pakalpojumus ir mūsu prioritāte! Tādēļ ik dienu pārliecināmies, lai pakalpojumu godīgas izmantošanas prakse tiktu nodrošināta un veicināta. To darām rūpīgi uzraugot, lai atsevišķu lietotāju krāpnieciskas, negodīgas vai netipiskas rīcības dēļ Jums netiktu ierobežota mobilo sakaru pakalpojumu pieejamība un netiktu ietekmēta kvalitāte. Tāpat mēs rūpējamies, lai datu pārraides pakalpojums Jums būtu vienmēr pieejams un drošs.

Pakalpojumu godīgas izmantošanas pamatprincipi

Tele2 mobilo sakaru pakalpojumi (zvani, īsziņas, MMS, e-pasta vēstules un citi) ir paredzēti, lai nodrošinātu klientu savstarpējo saziņu. Tele2 mobilo sakaru tīklā nodrošinātos pakalpojumus nav paredzēts izmantot komercdarbības veikšanai vai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar personu saziņas vajadzību nodrošināšanu vai var traucēt citiem klientiem saņemt kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus.

Tele2 sakaru pakalpojumu prettiesiskas vai nelabticīgas izmantošanas pazīmes

Par prettiesisku vai nelabticīgu uzskatāma tāda mobilo sakaru pakalpojumu izmantošana, kas atbilst kādai no šādām pazīmēm:
  1. pakalpojumi tiek izmantoti komercpaziņojumu izsūtīšanai vai citai komercdarbībai.
  2. klientam lietošanā nodotais numurs tiek izmantots komercdarbības veikšanai vai citām numura lietošanas mērķim neatbilstošām aktivitātēm.
  3. pakalpojumi tiek izmantoti saziņai neraksturīgu savienojumu veikšanai, piemēram, veikti vai saņemti vienveidīgi, atkārtoti, ilgstoši vai citādi netipiski savienojumi vai ziņojumi starp tehniskajām iekārtām vai lietotājiem.
  4. pakalpojumi tiek izmantoti saziņai neraksturīgu savienojumu veikšanai, kā rezultātā rodas nelietderīga vai mākslīgi radīta noslodze un, iespējams, pazeminās sakaru kvalitāte.
  5. tiek veikti savienojumi, kuru mērķis ir gūt papildu labumu no Tele2 vai cita mobilo sakaru operatora.

Darbības klientu interešu aizsardzībai konstatējot prettiesiskas vai nelabticīgas izmantošanas gadījumus

    Ja konstatējam, ka sniegtie mobilo sakaru pakalpojumi tiek izmantoti prettiesiski vai nelabticīgi, mēs paturam tiesības veikt šādas darbības:
  1. izteikt brīdinājumu un aicināt nekavējoties pārtraukt prettiesisku vai nelabticīgu mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu.
  2. noteikt īslaicīgus ierobežojumus mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai.
  3. ja brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsta prettiesiska vai nelabticīga pakalpojumu izmantošana – pārtraukt mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu.

Drošs datu pārraides pakalpojums

Nolūkā nodrošināt pakalpojumu stabilu un netraucētu funkcionēšanu, kā arī, lai datu pārraides pakalpojums Jums būtu drošs, reģistrējot pazīmes par neraksturīgiem savienojumiem, nosūtīsim informatīvu paziņojumu, lai pasargātu Jūs no iespējams nevajadzīga datu apjoma patēriņa.

Redakcija: 2018. gada 2. oktobris.
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!