Nāc, kur izdevīgāk Chevron up Chevron down
Iesūti savu numuru un saņem labāko piedāvājumu!
Inactive radio Active radio
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Privātuma politiku un vēlos, lai Tele2 ar mani sazinās, zvanot uz numuru, kuru norādīju. Lai noslēgtu līgumu, Tev jābūt PILNGADĪGAM un šī numura īpašniekam.
Līgumi un noteikumi
ZZ E-VEIKALA NOTEIKUMI
1. Vispārējie noteikumi 1.1. Vietne – www.zeltazivtina.lv un www.tele2.lv(tālāk tekstā - E-veikals) ir SIA “TELE2” (PVN reģ. Nr. LV40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija, tālrunis: +371 67060069, e-pasts: info@tele2.lv) uzturētas attālinātas iepirkšanās sistēmas, kurās iespējams iepazīties ar piedāvātajām precēm un pakalpojumiem vai veikt to pasūtījumu. 1.2. Pirms persona (turpmāk – Klients) veic preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums) E - veikalā, Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem E-veikala noteikumiem, Piegādes noteikumiem, Apmaksas drošības informāciju, kas tajā skaitā ietver informāciju par iespējamu drošības naudas iemaksu un Privātuma politiku. Ar Pasūtījuma veikšanas brīdi Klients apliecina, ka ir iepazinies ar iepriekš minētajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. 1.3. Klientam – patērētājam (fiziskai personai - kas iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) ir pienākums iepazīties ar Informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu, šo tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņiem, sekām, iespējamām saistītajām izmaksām un Atteikuma veidlapas paraugu, kas viss kopā ir neatņemama šo noteikumu sastāvdaļa. Ar Pasūtījuma veikšanas brīdi, Klients apliecina, ka ar šiem noteikumiem ir iepazinies. Šī informācija Klientam pieejama šeit. 1.4. Ievērojot, ka ir jānodrošina Klienta iespējas ilgtermiņā pildīt saistības, tādejādi, ja informācija par Klienta kredītvēsturi ir negatīva vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas pamatoti liek apšaubīt Klienta spēju ilgtermiņā pildīt saistības, Pasūtījums Klientam var tikt atteikts. Atteikuma iemesls var nebūt minēts. 2. Pasūtījuma līgumiskās saistības un pasūtījuma cena 2.1. Veicot Pasūtījumu E-veikalā par preces(-ču) iegādi, tiek noslēgts distances līgums, kā rezultāta Klients tiek apveltīts ar visām normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, tajā skaitā Klientam – patērētājam rodas tiesības atteikties no Pasūtījuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, neminot atteikuma iemeslu. 2.2. Veicot Pasūtījumu, kas paredz jauna pakalpojumu pieslēgšanu (tajā skaitā, bet ne tikai jauna pieslēguma numura piešķiršanu, pāreju no cita elektronisko sakaru operatora), ar Klientu tiek noslēgts jauns elektronisko sakaru pakalpojuma līgums. Pirms pasūtījuma veikšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar pakalpojuma līguma noteikumiem. Pasūtījuma izdarīšanas brīdī, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot, ar noteikumiem Klients var iepazīties šeit. 2.3. Klientam ir pienākums iepazīties ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu. Pasūtījuma veikšanas brīdī, Klients apliecina, ka ar šo informāciju ir iepazinies un ka izvēlētā prece un/vai pakalpojums atbilst viņa izvirzītajām prasībām. 2.4. Klients ar Pasūtījuma veikšanas brīdi piekrīt izvēlētās preces un/vai pakalpojuma cenai, kas ir norādīta ieskaitot nodokļus. 2.5. Maksu par Pasūtījuma piegādi (ja tāda ir paredzēta) norāda atsevišķi no Pasūtījuma cenas. 3. Pasūtījuma veikšana, apmaksa un saņemšana 3.1. Ar pasūtījuma izdarīšanas brīdi, Klients apliecina, ka norādītie dati (personas kods, vārds un uzvārds, kontakttālrunis un citi pieprasītie dati), kas nepieciešami Pasūtījuma nodrošināšanai, ir patiesi un precīzi. Neprecīzu vai nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pasūtījums tiek atteikts. 3.2. Pasūtījuma noformēšanai Tele2 veic Klienta personas datu apstrādi. Datu apstrādes kārtība, mērķi un nolūki ir skaidroti “Privātuma politikā”. Datu pārzinis ir SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. LV40003272854; juridiskā adrese Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija 3.3. Ievērojot, ka netiek nenodrošināta patstāvīga informācijas glabāšana E-veikala vidē, Klientam ir pienākums patstāvīgi saglabāt ar Pasūtījumu saistīto dokumentāciju. 3.4. Samaksu par Pasūtījumu Klients veic vienā no piedāvātajiem maksājuma veidiem - apmaksa ar norēķinu karti vai apmaksa ar internetbankas starpniecību. 3.5. Pēc pasūtījuma izdarīšanas, Klientam tiek nosūtīts informatīvs e-pasts uz Klienta norādīto e-pasta adresi. 3.6. no Pēc Pieteikuma saņemšanas brīža (darba dienā) 24 (divdesmit četru) stundu laikā Pārstāvis sazinās ar Klientu, lai veiktu pasūtījuma apstiprināšanu, zvanot uz Pasūtījumā norādīto kontakttālruni. Zvana laikā tiek apstiprināta Pasūtījuma pieteikumā ievadītās informācijas pareizība, un tiek veikta vienošanās par Klientam ērtu piegādes laiku un vietu. 3.7. Pasūtījuma piegāde tiek nodrošināta visā Latvijas teritorijā 1-2 darba dienu laikā. 3.8. Pirms pasūtījuma piegādes ar Klientu sazinās kurjers, lai precizētu piegādes laiku un vietu. 3.9. Piegādes brīdī Klienta pienākums ir atrasties norunātajā vietā un laikā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un Pasūtījumā norādītos dokumentus. Citai personai, kas nav Pasūtījumā norādītā persona, nav iespējams pasūtījumu saņemt. 3.10. Ja Pasūtījuma piegādes brīdī Klients norunātajā vietā neatrodas un tāpēc piegādi neizdodas veikt, Pasūtījuma piegāde tiek veikta tad, kad ar Klientu tiek veikta jauna vienošanās par piegādes laiku un vietu. Par atkārtotu Pasūtījuma piegādi var tikt aprēķināta papildu maksa par piegādes izdevumiem. 3.11. Saņemot Pasūtījumu, Klientam ir pienākums pārliecināties par Pasūtījuma saturu, kvalitāti un atbilstību. 3.12. Pasūtījuma saņemšanas brīdī, konstatējot iepakojuma bojājumu vai iepakojuma ārējas iedarbības sekas vai, ja Klientam ir aizdomas, ka prece iepakojumā var būt bojāta, Klientam ir tiesības atteikties no preces pieņemšanas. Tādā gadījumā Pasūtījums tiek atcelts, Klientam tiek atmaksāta no Klienta saņemtā nauda, vai, ar Klienta piekrišanu, bojātās preces vietā tiek piegādāta jauna tāda pati prece. 4. Preču kvalitāte, garantijas saistības un pretenziju iesniegšanas kārtība 4.1. Klients var iesniegt rakstveida pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu vēršoties Klientu apkalpošanas centros. 4.2. Atbilde uz Klienta – patērētāja iesniegto rakstisko pretenziju Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pārējos gadījumos tā tiek izskatītaun atbilde tiek sniegta uz Klienta pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža, ja vien attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildus apstākļu noskaidrošana. 4.3. Pasūtījumā iegādātās preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās Klienta tiesības. 4.4. Klientam ir tiesības iesniegt prasījumu par Pasūtījumā iegādātas preces iespējamu defektu, vēršoties ar attiecīgu iesniegumu Klientu apkalpošanas centros. Tādā gadījumā prece tiks nosūtīta pārbaudei ražotāju sertificētā servisa centrā, lai konstatētu preces defekta veidu: ražotāja defekts vai defekts, kas radies pēc preces nodošanas Klientam. 4.5. Lēmums par Klienta prasījuma apmierināšanu tiks pieņemts pēc ražotāja sertificēta servisa centra atbildes saņemšanas, pamatojoties uz servisa centra izdoto atzinumu. Garantija netiek piemērota un Klienta prasījums netiek apmierināts, ja tiek konstatēts, ka: 4.5.1. defekts radies preces dabiskās nolietošanās rezultātā vai, ja precei ir ierobežots lietošanas resurss, kas izriet no preces vai tās daļas lietošanas mērķiem; 4.5.2. Klients nav ievērojis preces ekspluatācijas noteikumus un/vai ražotāja instrukcijas noteikumus; 4.5.3. ir tikusi veikta nesankcionēta iejaukšanās preces programmnodrošinājumā un/vai iejaukšanās preces modifikācijās; 4.5.4. Klients nevar uzrādīt apliecinošus dokumentus par preces iegādes un garantijas talonu. 4.6. Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un citiem ar Pasūtījumu saistītiem jautājumiem, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs. Redakcija: 2018. gada 2. oktobris.
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!