Līgumi un noteikumi
ELEKTRONISKO SAKARU IERĪCES PIRKUMA LĪGUMS
1. Līguma priekšmets 1.1. Tele2 Abonentam pārdod un Abonents pērk elektronisko sakaru ierīci, turpmāk - Ierīce. 2. Preces cena un norēķinu kārtība 2.1. Abonents norēķinu par Ierīci veic Tele2 noteiktajā kārtībā. 2.2. Ja Abonents ir izvēlējies norēķinu par Ierīci veikt nomaksas veidā noteikta termiņa ietvaros, tad ikmēneša maksājumi par Ierīci tiek iekļauti Abonenta ikmēneša rēķinā par Tele2 sniegtajiem Pakalpojumiem. Ikmēneša maksājuma apjoms par Ierīci un norēķinu termiņš ir norādīts Līguma sadaļās „Ierīces apraksts”. 2.3. Rēķinu par Ierīces ikmēneša maksājumu un sniegtajiem Pakalpojumiem Tele2 nosūta Abonentam reizi mēnesī uz Abonenta norādīto rēķina saņemšanas vietu. 2.4. Gadījumā, ja Abonents rēķinu nav saņēmis parastajā laikā un kārtībā, tas nav attaisnojošs iemesls kavētiem vai neveiktiem maksājumiem. Informāciju par maksājumiem var saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni vai Tele2 klientu apkalpošanas centros. 2.5. Ierīces nomaksas periodā Abonentam ir Ierīces lietojuma tiesības. Pēc Ierīces nomaksas perioda Abonents iegūst Ierīces īpašuma tiesības. 3. Tele2 tiesības un pienākumi 3.1. Ja Ierīce tiek nodota Abonentam Līguma parakstīšanas brīdī. Abonenta paraksts uz līguma apliecina Ierīces saņemšanu. Noslēdzot šo Līgumu izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, Ierīce tiek uzskatīta par nodotu Abonentam ar tās piegādes brīdī. 3.2. Tele2 garantē Abonentam Ierīces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Garantijas saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies Ierīces nepareizas lietošanas un glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz vispārēju Ierīces nolietojumu tās ekspluatācijas laikā. 3.3. Ja Abonents lieto Tele2 dotētu vai norēķinu par ierīci veic nomaksas veidā un kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 mēnešus, Tele2 ir tiesības bloķēt attiecīgās Ierīces IMEI kodu, iepriekš nosūtot par to rakstveida brīdinājumu. 4. Abonenta tiesības un pienākumi 4.1. Abonentam ir pienākums savlaicīgi veikt Līgumā noteiktos maksājumus, neatkarīgi no tā, vai to izmantojis Abonents vai cita persona, kurai Abonents to nodevis lietošanā. 4.2. Ja Abonents norēķinu par Ierīci veic nomaksas veidā, tad viņam nav tiesības izbeigt Līgumu pirms noteiktā samaksas termiņa beigām. 4.3. Ja Abonents ir iegādājies Tele2 dotētu Ierīci, tad viņam nav tiesību izbeigt Līgumu ar Tele2 pirms Līgumā noteiktā termiņa. 4.4. Ja Abonents ir pārkāpis Līguma 4.2. vai 4.3. punktos noteiktās saistības vai Līgums tiek izbeigts Līguma 5.1.1.-5.1.3. punktos minētajos gadījumos, tad Abonentam ir pienākums samaksāt Tele2 Ierīces kopējās vērtības atlikušo daļu. 4.5. Ja Abonents kavē rēķinā iekļauto maksājumu samaksas termiņu, tad Tele2 ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās maksājumu summas (turpmāk saukts arī “Kavēta rēķina maksa") par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda (kavētā maksājuma summas). 5. Līguma darbības izbeigšana 5.1. Tele2 ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 5.1.1. ja Abonentam Pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta kavētu maksājumu dēļ un, neskatoties uz brīdinājumiem, maksājumi nav veikti noteiktajos termiņos; 5.1.2. ja Abonents ir atzīts par maksātnespējīgu vai uzsākts likvidācijas process; 5.1.3. ja pirms noteiktā termiņa tiek izbeigtas līgumsaistības par līguma sadaļā “Piezīmes” norādītā Tele2 pieslēguma numura izmantošanu (izņemot gadījumus, kad pieslēguma numurs, Pusēm vienojoties, aizstāts ar citu numuru). 5.2. Pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonents veic pilnu gala norēķinu kārtējā rēķinā. 5.3. Pēc Līguma izbeigšanas visas Abonenta neizpildītās saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 6. Citi noteikumi 6.1. Tele2 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Tele2 kontroles un traucē Tele2 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība. 6.2. Abonents apliecina, ka viņš pirms Līguma parakstīšanas ir novērtējis Ierīces derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Ierīces kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību. 6.3. Tele2 veic Klienta personas datu apstrādi, nolūkā noslēgt Līgumu un izpildīt ar to uzņemtās saistības. Personas datu apstrādi Tele2 veic saskaņā ar “Privātuma politiku”, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa un ir iekļauta www.tele2.lv. Datu pārzinis ir SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. LV40003272854; juridiskā adrese Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija. 6.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, vai brīdī, kad Tele2 ir saņēmis Abonenta apstiprinājumu, kas sniegts ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto maksājumu vai citu saistību izpildei. Redakcija: 2020. gada 15. jūnijs.
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!