Līgumi un noteikumi
ELEKTRONISKO SAKARU IERĪCES NOMAS LĪGUMS
SIA “Tele2”, turpmāk – Tele2, nodrošina zīmolu “Tele2” un “Zelta Zivtiņa” elektronisko sakaru pakalpojumus, turpmāk tekstā saukts TELE2. 1. Līguma priekšmets 1.1. TELE2 Klientam iznomā, bet Klients pieņem nomā elektronisko sakaru ierīci, kas norādīta Līguma 1.lapaspusē, turpmāk Ierīce. 2. Preces cena un norēķinu kārtība. 2.1. Par Ierīces nomu Klients veic norēķinu saskaņā ar TELE2 ikmēneša sagatavotajiem rēķiniem par iepriekšējā mēnesī TELE2 sniegtajiem Pakalpojumiem. Ikmēneša nomas maksājuma apmērs par Ierīci ir norādīts Līguma 1.lapaspusē sadaļā „Ierīces apraksts”. Nomas maksā ir iekļauts Pievienotās vērtības nodoklis. 2.2. Ierīces nomas periodā Klientam ir Ierīces lietojuma tiesības. 3. Tele2 tiesības un pienākumi 3.1. Ierīce tiek nodota Klientam Līguma spēkā stāšanās brīdī. Klienta paraksts uz Līguma apliecina Ierīces saņemšanu. 3.2. Ierīces defekta gadījumā, ja defekta cēlonis nav Klienta rīcība, TELE2 veic Ierīces nomaiņu. Lai samainītu Ierīci, Klientam jāvēršas Klientu apkalpošanas centrā. 4. Klienta tiesības un pienākumi 4.1. Klientam ir pienākums savlaicīgi veikt nomas maksas par Līguma ietvaros saņemto Ierīci, neatkarīgi no tā, vai Ierīci izmantojis Klients vai cita persona, kurai to lietošanā nodevis Klients. 4.2. Klientam ir pienākums pēc Ierīces saņemšanas visā Līguma darbības laikā saglabāt Ierīces iepakojumu, kā arī tehnisko un ar Ierīces lietošanu saistīto dokumentāciju (ja tāda ir). 4.3. Klientam ir pienākums lietot Ierīci saudzīgi kā rūpīgam saimniekam atbilstoši Ierīces lietošanas mērķim un ražotāja noteikumiem, tai skaitā, bet ne tikai par saviem līdzekļiem nodrošināt iekārtai piemērotus izmantošanas apstākļus un aizsardzību pret skrāpējumu, mitrumu, elektrības padeves traucējumiem, nozaudēšanu. Ar iekārtas saņemšanu Klients uzņemas iekārtas zaudējumu risku, tai skaitā nejaušības risku. 4.4. Ja Līguma darbības pirmo 24 mēnešu periodā Klients izmanto tiesības izbeigt Līgumu vai Līgums tiek izbeigts Līguma 5. punktā noteiktajos gadījumos, tad Klienta pienākums līguma izbeigšanas brīdī ir atdot Ierīci labā tehniskā stāvoklī un pilnā komplektācijā (Ierīces komplektācija ir uzskaitīta sadaļā Piezīmes līgumam) jebkurā Tele2 klientu apkalpošanas centrā. Ja, izbeidzot Līgumu, Ierīce nav atdota vai atdotās Ierīces stāvoklis vai komplektācija neatbilst noteiktajām prasībām, tad Klientam ir jāveic Ierīces vērtības summas samaksa apmērā, kas ir proporcionāls līdz 24 mēnešu termiņam atlikušajam periodam, iekļaujot to kārtējā rēķinā. 4.5. Pēc sākotnēja Ierīces lietošanas 24 mēnešu perioda, Klientam nav jāveic papildus maksājumi. Klientam pēc Tele2 pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par Ierīces atrašanās vietu, tehnisko stāvokli un jānodrošina piekļuvi Ierīces apskatei. 4.6. Ja Klients kavē Līgumā noteiktos norēķinu termiņus, tad par katru kavēto dienu tas maksā līgumsodu 0.2% apmērā no kavētās summas apmēra, bet ne vairāk kā 10%. 4.7. Ja Klients piekrīt TELE2 piedāvātajiem Līguma grozījumiem par Ierīces maiņu, tad Klients apņemas nomāto Ierīci nogādāt TELE2 norādītajā klientu apkalpošanas centrā. 5. Līguma darbības izbeigšana 5.1. Klients var izbeigt Līgumu, iesniedzot rakstveida iesniegumu TELE2, veicot pilnu norēķinu par saņemtajiem Pakalpojumiem un ievērojot Līguma 4. punkta noteikumus. 5.2. Tele2 Līgumu var izbeigt 30 dienas iepriekš iesniedzot Klientam rakstveida paziņojumu. 5.3. TELE2 ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 5.3.1. ja Klientam Pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta kavētu maksājumu dēļ un, neskatoties uz brīdinājumiem, maksājumi nav veikti noteiktajos termiņos; 5.3.2. ja Klients ir atzīts par maksātnespējīgu vai uzsākts likvidācijas process; 5.4. Pēc Līguma izbeigšanas visas Klienta neizpildītās saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 6. Citi noteikumi 6.1. TELE2 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus TELE2 kontroles un traucē TELE2 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība. 6.2. Klients apliecina, ka viņš pirms Līguma noslēgšanas ir novērtējis Ierīces derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Ierīces kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību. 6.3. Tele2 veic Klienta personas datu apstrādi, nolūkā noslēgt Līgumu un izpildīt ar to uzņemtās saistības. Personas datu apstrādi TELE2 veic saskaņā ar “Privātuma politiku”, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Datu pārzinis ir SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. LV40003272854; juridiskā adrese Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija. 6.4. Jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, TELE2 un Klients risina Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 6.5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto maksājumu vai citu saistību izpildei. Redakcija: 2018. gada 2. oktobris.
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!