Līgumi un noteikumi
ATTĀLINĀTĀS TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI TELEFONISKI VEIKTO PASŪTĪJUMU IZŅEMŠANAI ZZ CENTRĀ
1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Attālinātās tirdzniecības noteikumi telefoniski veikto pasūtījumu izņemšanai Tele2 centrā (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz Klienta veiktajiem preču un pakalpojumu, kas ietver preci kā dāvanu vai ierīci, kas atbalsta pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – Pasūtījuma prece vai pakalpojums), pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot tālruņa saziņu vai īsziņu sūtījumus (tālāk informācijas sabiedrības un elektronisku sakaru pakalpojumi kopā saukti – Elektroniskie sakaru līdzekļi), ja paredzēta Pasūtījuma preces vai pakalpojuma saņemšana, apmaksa un/vai līguma noslēgšana Klienta izvēlētajā Tele2 centrā (turpmāk – Pasūtījums). Pasūtījuma nodrošinātājs, personas datu pārzinis – SIA “Tele2” (PVN reģ. Nr. LV40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija, telefona numurs: +371 67060069, e-pasta adrese: tele2@tele2.lv). 1.2. Pirms persona, t.i. fiziskai persona - kas iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību (turpmāk – Klients), veic Pasūtījumu, izmantojot šajos noteikumos norādītos Elektroniskos sakaru līdzekļus, un pirms Pasūtījuma preces vai pakalpojuma saņemšanas un apmaksas Tele2 centrā, tai ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku. Noteikumi un Privātuma politika ir pieejama Tele2 mājaslapā un drukātā veidā Tele2 centros. Ar apmaksas veikšanu Klients apliecina, ka ir iepazinies ar iepriekš minētajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. 1.3. Tele2 rūpējas par Klienta iespējām ilgtermiņā pildīt saistības, tāpēc, ja informācija par Klienta kredītvēsturi ir negatīva vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas pamatoti liek apšaubīt Klienta spēju ilgtermiņā pildīt saistības, Pasūtījums Klientam var tikt atteikts. Atteikuma iemesls var netikt minēts. 2. Pasūtījuma cena un norēķinu kārtība 2.1. Klients tiek informēts par Pasūtījuma preces vai pakalpojuma cenu, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekli, kā arī pirms apmaksas veikšanas Klientu apkalpošanas centrā. Informācija par Pasūtījuma preces vai pakalpojuma cenu ir pieejama arī Tele2 internetveikalā, ja attiecīgo Pasūtījuma preci vai pakalpojumu ir iespējams iegādāties internetveikalā. Informācija par cenu tiek sniegta, tajā ieskaitot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 2.2. Par Pasūtījuma preces vai pakalpojuma īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu) un termiņu Klientam tiek sniegta informācija, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekli, un/vai informācija tiek norādīta pie Pasūtījuma preces un/vai pakalpojuma Tele2 centrā, un/vai Tele2 mājaslapā. 3. Pasūtījuma veikšana un saņemšana 3.1. Veicot Pasūtījumu, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekļus, Klients apliecina, ka ir saņēmis pilnīgu informāciju par izvēlēto Pasūtījuma preci un/vai pakalpojumu un izvēlētā Pasūtījuma prece un/vai pakalpojums atbilst viņa izvirzītajām prasībām. 3.2. Veicot Pasūtījumu, kas paredz jauna pakalpojumu pieslēgšanu (tajā skaitā, bet ne tikai jauna pieslēguma numura piešķiršanu vai pāreju no cita elektronisko sakaru operatora), Klients no vienas puses un Tele2 no otras puses noslēdz Tele2 Abonēšanas līgumu. Klientam pārejot no cita elektronisko sakaru operatora, pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā no SIM kartes saņemšanas brīža, bet pārējos gadījumos jauna pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 2 (divu) stundu laikā. Ja pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešama aparatūra, pakalpojuma sniegšanas uzsākšana tiek uzsākta ar aparatūras saņemšanas brīdi. 3.3. Iegādājoties preci nomaksas veidā, Klients no vienas puses un Tele2 no otras puses noslēdz Elektronisko sakaru pakalpojumu ierīces pirkuma līgumu. Šajā punktā norādīto līgumu nevar noslēgt, ja Klientam nav noslēgts Tele2 Abonēšanas līgums. 3.4. Noslēgtais līgums stājas spēkā, kad Klients pēc Pasūtījuma izdarīšanas telefoniski, ir ieradies Tele2 centrā un veicis apmaksu vai parakstījis līgumu par Pasūtījuma preci vai pakalpojumu. 3.5. Ar Pasūtījuma izdarīšanas un apmaksas brīdi, Klients apliecina, ka Klienta sniegtie dati (personas kods, vārds un uzvārds, kontakttālrunis un citi personas dati), kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei un līguma noslēgšanai, ir patiesi un precīzi. Neprecīzu vai nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pasūtījums var tikt atteikts. 3.6. Pasūtījuma noformēšanai Tele2 veic Klienta personas datu apstrādi. Datu apstrādes kārtība, mērķi un nolūki ir skaidroti Tele2 Privātuma politikā, kas ir publicēta Tele2 mājaslapā un pieejama izdrukātā veidā Tele2 centrā. 3.7. Tele2 nenodrošina pastāvīgu informācijas glabāšanu, ja Klients iegādājas Pasūtījuma preci, veicot maksājumu Tele2 centrā, tāpēc Klientam ir pienākums patstāvīgi saglabāt ar Pasūtījumu un tā apmaksu saistīto dokumentāciju. 3.8. Pēc apmaksas veikšanas Klientam tiek izsniegts pirkuma apstiprinājums (kases čeks), un/vai attiecināmie līgumu noteikumi, ja starp Pusēm ir noslēgti līgumi par preču iegādi un/vai pakalpojumiem. 3.9. Saņemot Pasūtījumu Tele2 centrā, Klientam ir pienākums pārliecināties par Pasūtījuma saturu, kvalitāti un atbilstību. 3.10. Pasūtījuma saņemšanas brīdī, konstatējot iepakojuma bojājumu vai iepakojuma ārējas iedarbības sekas vai, ja Klientam ir aizdomas, ka prece iepakojumā var būt bojāta, Klientam ir tiesības atteikties no preces pieņemšanas. Tādā gadījumā Pasūtījums tiek atcelts, vai, ar Klienta piekrišanu, bojātās preces vietā tiek piedāvāta cita tāda pati prece, ja šāda prece ir pieejama Tele2 centrā. 3.11. Pēc Pasūtījuma veikšanas, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekli, Klients var saņemt pasūtīto Pasūtījuma preci vai pakalpojumu 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas brīža. Ja pagājis noteiktais Pasūtījuma preces vai pakalpojuma saņemšanas termiņš, Pasūtījums ir jāveic no jauna. 4. Atteikuma tiesības 4.1. Klientam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no Pasūtījuma apmaksas vai līguma noslēgšanas brīža Tele2 centrā ir tiesības realizēt atteikuma tiesības. 4.2. Kārtība, kādā izmantojamas atteikuma tiesības un atteikuma tiesību veidlapa ir pieejama Tele2 centrā, kā arī Tele2 mājaslapā, sadaļā “Līgumi un noteikumi” un https://www.tele2.lv/palidziba/par-pakalpojumiem-un-ligumiem/stridu-izskirsanas- kartiba/atteikuma-tiesibas/ . 5. Preču kvalitāte, garantijas saistības un pretenziju iesniegšanas kārtība 5.1. Klients var iesniegt rakstveida pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu Pasūtījuma preci vai pakalpojumu, vēršoties Tele2 centros vai pašapkalpošanās portālā mans.tele2.lv. 5.2. Tele2 sniedz atbildi uz Klienta iesniegto rakstisko pretenziju Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pārējos gadījumos Tele2 izskata un sniedz atbildi uz Klienta pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas brīža, ja vien attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana. 5.3. Pasūtījumā iegādātās Pasūtījuma preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās Klienta tiesības. 5.4. Klientam ir tiesības iesniegt prasījumu par Pasūtījumā iegādātas preces iespējamu defektu, vēršoties pie Tele2. Tādā gadījumā prece tiks nosūtīta pārbaudei ražotāju sertificētā servisa centrā, lai konstatētu preces defekta veidu: ražotāja defekts vai defekts, kas radies pēc preces nodošanas Klientam. 5.5. Tele2 lemj par Klienta prasījuma apmierināšanu pēc ražotāja sertificēta servisa centra atbildes sniegšanas Tele2, pamatojoties uz servisa centra izdoto atzinumu. Garantija netiek piemērota un Klienta prasījums netiek apmierināts, ja tiek konstatēts, ka: 5.5.1. defekts radies preces dabiskās nolietošanās rezultātā vai, ja precei ir ierobežots lietošanas resurss, kas izriet no preces vai tās daļas lietošanas mērķiem; 5.5.2. Klients nav ievērojis preces ekspluatācijas noteikumus un/vai ražotāja instrukcijas noteikumus; 5.5.3. ir tikusi veikta nesankcionēta iejaukšanās preces programmnodrošinājumā un/vai iejaukšanās preces modifikācijās; 5.5.4. Klients nevar uzrādīt apliecinošus dokumentus par preces iegādi un garantijas talonu. 5.6. Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un citiem ar Pasūtījumu saistītiem jautājumiem, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs. Nepieciešamības gadījumā strīds var tikt izskatīts, izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju www.ptac.gov.lv. 5.7. Attālinātās tirdzniecības noteikumi telefoniski veiktajiem pasūtījumiem ar izņemšanu Tele2 centrā ir Tele2 Abonēšanas līguma un Elektronisko sakaru pakalpojumu ierīces pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja Pasūtījums ir veikts, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekli, un Pasūtījuma preces vai pakalpojuma pirkums ir veikts Tele2 centrā laika posmā, kamēr spēkā ir valstī izsludinātie klātienes tirdzniecības ierobežojumi, piemērojami šie Noteikumi. Redakcija: 2021. gada 01. marts
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!