Līgumi un noteikumi
ATTĀLINĀTĀS TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI
1. Vispārējie noteikumi 1.1. Attālinātās tirdzniecības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz klienta veiktajiem preču un pakalpojumu pasūtījumiem, izmantojot informācijas sabiedrības un elektronisko sakaru pakalpojumus – Tele2 interneta veikalu, pašapkalpošanās portālu, mobilo lietotņu un elektroniskā pasta iespējas, tālruņa saziņu vai īsziņu sūtījumus (tālāk informācijas sabiedrības un elektronisku sakaru pakalpojumi kopā saukti – Elektroniskie sakaru līdzekļi).
Preču un pakalpojumu pasūtījumu nodrošinātājs, personas datu pārzinis – SIA “Tele2” (PVN reģ. Nr. LV40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija, tālrunis: +371 67060069, E-pasts: tele2@tele2.lv). 1.2. Pirms persona, t.i. fiziskai persona - kas iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību (turpmāk – Klients) veic preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums), izmantojot šajos noteikumos norādītos elektroniskos sakaru līdzekļus, tai ir pienākums iepazīties ar Attālinātās tirdzniecības noteikumiem, Tele2 preču un pakalpojumu piegādes noteikumiem un Privātuma politiku. Ar Pasūtījuma veikšanas brīdi Klients apliecina, ka ir iepazinies ar iepriekš minētajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. 1.3. Tele2 rūpējas par Klienta iespējām ilgtermiņā pildīt saistības, tāpēc, ja informācija par Klienta kredītvēsturi ir negatīva vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas pamatoti liek apšaubīt Klienta spēju ilgtermiņā pildīt saistības, Pasūtījums Klientam var tikt atteikts. Atteikuma iemesls var netikt minēts. 2. Pasūtījuma cena un norēķinu kārtība 2.1. Preču un pakalpojumu cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Klients, apstiprinot Pasūtījumu, piekrīt preces un/vai pakalpojuma cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta Pasūtījuma veikšanas brīdī. 2.2. Ja prece vai pakalpojums tiek piedāvāts par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces un/vai pakalpojuma. 2.3. Papildus Pasūtījuma cenai pircējs apmaksā Pasūtījuma piegādes izdevumus, ja konkrētajam piegādes veidam tiek piemērota maksa. Klients, piegādes izdevumu piemērošanas gadījumā, apstiprinot Pasūtījumu, piekrīt tajā norādīto piegādes izmaksu apmēram un apmaksai. Klientam ir pienākums segt piegādes izdevumus pilnā apmērā arī gadījumā, ja pasūtījums nav piegādāts (nodots) Klientam tā vainas dēļ (t.sk. neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā), kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu Puses ir vienojušās. Maksu par Pasūtījuma piegādi ir norādīta atsevišķi no Pasūtījuma cenas. 2.4. Norēķinus par pakalpojumu Klients veic saskaņā ar Tele2 elektronisko sakaru abonēšanas līguma (turpmāk – Tele2 Abonēšanas līgums) noteikumiem, bet par preci – vienā maksājumā vai nomaksas veidā, saskaņā ar starp Pusēm noslēgtā Tele2 Elektronisko sakaru ierīces pirkuma līguma noteikumiem. Preces apmaksu vienā maksājumā ir iespējams veikt Tele2 interneta veikalā ar internetbankas starpniecību. 2.4.1, Preces apmaksu vienā maksājumā ir iespējams veikt Tele2 interneta veikalā ar internetbankas starpniecību. 3. Pasūtījuma veikšana un saņemšana 3.1. Veicot Pasūtījumu, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekļus, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un ka izvēlētā prece un/vai pakalpojums atbilst viņa izvirzītajām prasībām. 3.2. Veicot Pasūtījumu, kas paredz jauna pakalpojumu pieslēgšanu (tajā skaitā, bet ne tikai jauna pieslēguma numura piešķiršanu vai pāreju no cita elektronisko sakaru operatora), Klients no vienas puses un Tele2 no otras puses noslēdz Tele2 Abonēšanas līgumu. Klientam pārejot no cita elektronisko sakaru operatora, pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā no SIM kartes saņemšanas brīža, bet pārējos gadījumos jauna pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 2 (divu) stundu laikā. Ja pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešama aparatūra, pakalpojuma sniegšanas uzsākšana tiek uzsākta ar aparatūras saņemšanas brīdi. 3.3. Klientam pārejot no cita elektronisko sakaru operatora, pakalpojuma pieslēgšana mobilā elektronisko sakaru tīklā tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā no SIM kartes saņemšanas brīža, bet pārējos gadījumos jauna pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 2 (divu) stundu laikā. Ja pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešama ierīce, pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar ierīces saņemšanas brīdi, t.i. ne vēlāk kā 2 stundu pēc ierīces saņemšanas. 3.4. Slēdzot Tele2 Abonēšanas līgumu par fiksētā interneta piekļuves pakalpojuma izmantošanu, pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 14 dienu laikā no Tele2 abonēšanas līguma un Tele2 Elektronisko sakaru ierīces pirkuma līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās citādāk.Tele2 veic šajā punktā norādītā pakalpojuma ierīkošanu un ierīces pieslēgšanu Abonenta norādītajā Pakalpojuma ierīkošanas vietā. Pēc pakalpojuma ierīkošanas, Abonents paraksta pakalpojuma ierīkošanas aktu. Tele2 abonēšanas līgums par fiksētā interneta piekļuves pakalpojuma izmantošanu un pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās ierīces, t.i. rūtera, pirkuma līgums stājas spēkā ar pakalpojuma ierīkošanas akta parakstīšanu. 3.5. Veicot Pasūtījumu, kas paredz preces iegādi nomaksas veidā, Klients no vienas puses un Tele2 no otras puses noslēdz Tele2 Elektronisko sakaru pakalpojumu ierīces pirkuma līgumu. Šajā punktā norādīto līgumu nevar noslēgt, ja Klientam nav noslēgts Tele2 Abonēšanas līgums. 3.6. Noslēgtais līgums stājas spēkā, kad Tele2 ir saņēmis Klienta elektronisku vai mutvārdu apstiprinājumu līguma noslēgšanai, izņemot 3.4. punktā norādītajā gadījumā. Ja Klients ir izvēlējies saņemt līgumu ar kurjera starpniecību, līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, izņemot 3.4. punktā norādītajā gadījumā. 3.7. Ar pasūtījuma izdarīšanas brīdi, Klients apliecina, ka norādītie dati (personas kods, vārds un uzvārds, kontakttālrunis un citi pieprasītie personas dati), kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei, ir patiesi un precīzi. Neprecīzu vai nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pasūtījums var tikt atteikts. 3.8. Pasūtījuma noformēšanai Tele2 veic Klienta personas datu apstrādi. Datu apstrādes kārtība, mērķi un nolūki ir skaidroti Tele2 Privātuma politikā, kas ir publicēta Tele2 mājaslapā. 3.9. Tele2 nenodrošina pastāvīgu informācijas glabāšanu, ja Klients iegādājas preci, veicot maksājumu Pasūtījuma pasūtīšanas brīdī, tāpēc Klientam ir pienākums patstāvīgi saglabāt ar Pasūtījumu saistīto dokumentāciju. 3.10. Pēc Pasūtījuma izdarīšanas uz Klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Pasūtījuma apstiprinājums, kā arī attiecināmie līgumu noteikumi, ja starp Pusēm ir noslēgti līgumi par preču iegādi un/vai pakalpojumiem. 3.11. Ja Klients ir veicis Pasūtījumu, bet neizmanto e-pasta pakalpojumus, Tele2 nosūta līgumu (-us) ar kurjera starpniecību, kas var sastādīt papildus izmaksas par līguma (-u) piegādi. 3.12. Kārtība kādā tiek piegādāts Pasūtījums ir norādīta Tele2 pakalpojumu un preču piegādes un atgriešanas noteikumos. 3.13. Ja Pasūtījums tiek piegādāts 3.11. punktā norādītajā kārtībā, Klientam Pasūtījuma brīdī jāparaksta Tele2 Elektronisko sakaru pakalpojumu abonēšanas līgums un/vai Elektronisko sakaru pakalpojumu ierīces pirkuma līgums, uzrādot personas apliecinošu dokumentu. 3.14. Saņemot Pasūtījumu, Klientam ir pienākums pārliecināties par Pasūtījuma saturu, kvalitāti un atbilstību. 3.15. Pasūtījuma saņemšanas brīdī, konstatējot iepakojuma bojājumu vai iepakojuma ārējas iedarbības sekas vai, ja Klientam ir aizdomas, ka prece iepakojumā var būt bojāta, Klientam ir tiesības atteikties no preces pieņemšanas. Tādā gadījumā Pasūtījums tiek atcelts, Klientam tiek atmaksāta no Klienta saņemtā nauda, vai, ar Klienta piekrišanu, bojātās preces vietā tiek piegādāta jauna tāda pati prece. 4. Atteikuma tiesības 4.1. Klientam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no Pasūtījuma piegādes, ir tiesības realizēt atteikuma tiesības. 4.2. Kārtība kādā izmantojamas atteikuma tiesības un atteikuma tiesību veidlapa ir pieejama šeit. Kārtība kādā izmantojamas atteikuma tiesības no televizoru ierīcēm un šādu atteikuma tiesību veidlapa ir pieejama šeit: https://www.tele2.lv/precu-atgriesana. 5. Preču kvalitāte, garantijas saistības un pretenziju iesniegšanas kārtība 5.1. Klients var iesniegt rakstveida pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu vēršoties Tele2 Klientu apkalpošanas centros vai pašapkalpošanās portālā mans.tele2.lv vai mana.zeltazivtina.lv. 5.2. Tele2 sniedz atbildi uz Klienta iesniegto rakstisko pretenziju Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pārējos gadījumos Tele2 izskata un sniedz atbildi uz Klienta pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas brīža, ja vien attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildus apstākļu noskaidrošana. 5.3. Pasūtījumā iegādātās preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās Klienta tiesības. 5.4. Klientam ir tiesības iesniegt prasījumu par Pasūtījumā iegādātas preces iespējamu defektu, vēršoties pie Tele2. Tādā gadījumā prece tiks nosūtīta pārbaudei ražotāju sertificētā servisa centrā, lai konstatētu preces defekta veidu: ražotāja defekts vai defekts, kas radies pēc preces nodošanas Klientam. 5.5. Tele2 lemj par Klienta prasījuma apmierināšanu pēc ražotāja sertificēta servisa centra atbildes sniegšanas Tele2, pamatojoties uz servisa centra izdoto atzinumu. Garantija netiek piemērota un Klienta prasījums netiek apmierināts, ja tiek konstatēts, ka: 5.5.1. defekts radies preces dabiskās nolietošanās rezultātā vai, ja precei ir ierobežots lietošanas resurss, kas izriet no preces vai tās daļas lietošanas mērķiem; 5.5.2. klients nav ievērojis preces ekspluatācijas noteikumus un/vai ražotāja instrukcijas noteikumus; 5.5.3. ir tikusi veikta nesankcionēta iejaukšanās preces programmnodrošinājumā un/vai iejaukšanās preces modifikācijās; 5.5.4. klients nevar uzrādīt apliecinošus dokumentus par preces iegādi un garantijas talonu. 5.6. Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un citiem ar Pasūtījumu saistītiem jautājumiem, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs. Nepieciešamības gadījumā strīds var tikt izskatīts, izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju www.ptac.gov.lv. 5.7. Attālinātās tirdzniecības noteikumi ir Tele2 Abonēšanas līguma un Elektronisko sakaru pakalpojumu ierīces pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa. Redakcija: 2022. gada 6. septembris
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!